Nederlânske tiidwurden begjinnend mei V

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

vaarwelwensenfarwolwinske
vaccinerenfaksinearje
validerenfalidearje
vallenfalle u
valsspelenskelmdwaan u (sjoch dwaan), skelmje
vangenbeflappe, fange u, heine
varenfarre u
variërenfariearje, lúmje, lúnje
vastbijtenfêstbite u (sjoch bite)
vastbindenbefeugelje, fêstbine u (sjoch bine)
vastdoenfêstdwaan u (sjoch dwaan)
vastdraaienfêstdraaie
vastenfêstje
vastgrijpenfêstgripe u (sjoch gripe)
vasthakenfêstheakje, heakje
vasthaken op een andere plaatsferheakje
vastklevenfêstplakke
vastknijpenfêstknipe u (sjoch knipe)
vastknopenfêstknoopje
vastkoekenoansette
vastleggenfêstlizze u (sjoch lizze)
vastliggenfêstlizze u (sjoch lizze)
vastlopenfêstrinne u (sjoch rinne), stomprinne u (sjoch rinne)
vastmakenfêstmeitsje u (sjoch meitsje)
vastnagelenfêstneilje
vastplakkenfêstplakke
vastprikkenfêstprippe
vastrakenfêstreitsje u (sjoch reitsje)
vastroestenfêstrustkje
vastschietenfêstsjitte u (sjoch sjitte)
vastschroevenfêstskroeve
vastspeldenfêstspjeldzje
vastspijkerenfêstspikerje
vaststaanfêststean u (sjoch stean)
vaststellenfêststelle
vastvriezenfêstfrieze u (sjoch frieze)
vastzettenfêstsette
vastzittenfêstsitte u (sjoch sitte)
vechtenfjochtsje u, hakkebite u (sjoch bite), hare
vegenfege, feie u
vegeterenfegetearje
veiligstellenfeilichstelle
veinzenbeare
vellen (boom)kapje
vellen (oordeel, vonnis)útsprekke
ventensutelje
venten van broodstútjeie u (sjoch jeie)
ventilerenfentilearje
veraangenamenfernoflikje, ferswietsje
verachtenferachtsje
verafgodenfergoadzje
veralgemenenferalgemienje
veranderenferoarje
verankerenferankerje
verantwoordenferantwurdzje
verbaliserenferbalisearje
verbannenferbanne, útbalje, weibalje, weibanne
verbasterenbasterje
verbazenfernuverje
verbeeldenferbyldzje
verbergenferbergje u (sjoch bergje)
verbeterenferbetterje, foarútbringe u (sjoch bringe)
verbeurenferspylje
verbiedenferbiede u (sjoch biede), ynterdisearje
verbijsterenferbjusterje
verbijtenbebite u (sjoch bite), ferbite u (sjoch bite)
verbindenferbine u (sjoch bine), ferwine, keppelje
verblekenferblikje, ferblikke
verblijvenferbliuwe u (sjoch bliuwe), tahâlde u (sjoch hâlde)
verbloemenferblomje, ferblomkje, ferblomme, fermoaikje
verboemelenferrinkelroaie, ferwyldjeie u (sjoch jeie), rinkelroaie
verborgen houdenbesidehâlde u (sjoch hâlde)
verbouwenbouwe
verbrandenferbrâne
verbrassenfergrieme, ferklapbosse, ferklapbusse, ferpoepelje, opsûpearje
verbredenferbreedzje
verbreidenwreidzje
verbrekenferbrekke u (sjoch brekke)
verbrijzelenferbrizelje
verbroddelenferbroddelje, ferpûdelje
verbrokkelenferbroazelje, ferbrokkelje
verbruienferbruie
verbruikenferbrûke
verbuigenferbûge
verdampenferdampe
verdedigenferdigenje
verdelenferdiele, ferpartje, ferpartsje
verdelgenferdylgje
verdenkenfertinke u (sjoch tinke)
verdervenferdjerre u
verdienenfertsjinje
verdienen (van geld)pongje
verdiepenferdjipje
verdierlijkenferdierlikje
verdoemenferdomme
verdoenferdwaan u (sjoch dwaan)
verdonkeremanenfertsjustermoanje
verdovenferdôvje
verdraaienferdraaie
verdragenferdrage u (sjoch drage), ferneare
verdrijvenferdriuwe u (sjoch driuwe), ôfbalje
verdringenferkringe u (sjoch kringe)
verdrinkenferdrinke u (sjoch drinke)
verdrogenferdrûge
verdrukkenferdrukke
verdubbelenreduplisearje
verduidelijkenferdúdlikje
verduisterenbetsjusterje, fertsjusterje
verdunnenfertinje
verdurenferduorje
verduurzamenferduorsumje
verdwalenferdwale
verdwijnenferdwine u, fersweve, ferswine u (sjoch swine), weiwurde u (sjoch wurde)
vereenzelvingenlykslaan u (sjoch slaan)
vereeuwigenferivigje
vereffenenfereffenje, lykstrike u (sjoch strike)
verenfearje
verenigen (ook verbroederen)ferienigje, ferienje
vererenferearje
verergerenferslimje, oanboazje, oanergerje
verflauwenferflauje
verfoeienferfije
verfraaienopkreazje
verfrissenferfriskje, ferfrisse
verfrommelenferfrommelje, tefrommelje
vergaanfergean u (sjoch gean)
vergaderengearkomme u (sjoch komme)
vergallenfergalje
vergalopperenfergaloppearje
vergassenfergasse
vergeldenferjilde u (sjoch jilde)
vergelenfergielje
vergelijkenfergelykje, ferlykje
vergenfergje
vergetenferjitte u
vergevenferjaan u (sjoch jaan)
vergezellenbeselskipje, selskipje
vergezelschappenselskipje
vergiftigenfergiftigje
vergissenfersinne
vergistenfergêstje
vergoedenfergoedzje
vergooienfergoaie
vergrendelenôfskoattelje, skoattelje, ynskoattelje
vergrijpenfergripe u (sjoch gripe), fertaaste
vergrijzenfergriizje
vergroeienferwaakse u (sjoch waakse)
vergroenenfergrienje
vergrotenfergrutsje
vergruizelentegruzelje, tegrúzje
verguizenferhúnje
verhalenferhelje
verhandelenferhannelje
verhangenferhingje u (sjoch hingje)
verhardenferhurdzje
verharenrûgje
verhaspelenferhaspelje
verheerlijkenferhearlikje
verheffenoprize
verhelderenferhelderje, ferljochtsje
verhelpenferhelpe u (sjoch helpe)
verheugenferhûgje
verhinderenbehinderje
verhogenheegje
verhorenferhearre, ûnderfreegje
verhoudenferhâlde u (sjoch hâlde)
verhuizenferfarre u (sjoch farre), ferhúzje
verhullenferbergje u (sjoch bergje)
verhurenferhiere
verhypothekerenferhypoteekje
verjagenferjeie u (sjoch jeie)
verjarenjierdeifiere
verjaren (ook verlopen)ferjierje
verjongenferjonge
verkalkenferkalkje
verkankerenferkankerje
verkavelenferkavelje
verkeerd zienmissjen u (sjoch sjen)
verkennenferkenne, sneupe
verkerenferkeare
verkiezenferkieze u (sjoch kieze)
verkijkenfersjen u (sjoch sjen)
verkijkenfiersjen u (sjoch sjen)
verklappenferklappe, ferteutelje, ferteutsje, klappe
verklarenferklearje, fertale
verkledenferklaaie, ferstrûpe
verkleinenbelytsje, ferlytsje
verkletsenferkletse
verkleumenferklomje
verkleurenferkleurje, ferskine
verknippenferknippe
verknoeienferdonderje, ferdonderjeie u (sjoch jeie), ferknoeie
verkoelenferkuolje
verkopenferkeapje u (sjoch keapje)
verkoperenoerkoperje
verkortenbekoartsje
verkrachtenferkrêftsje
verkrijgenferkrije u (sjoch krije)
verkrijgen door te ruilenoanrosse
verkroppenbesmoare, ferkropje
verkrottenferkrotsje
verkruimelenferkrommelje, tekrommelje
verkwanselenferkwânselje, ferpangelje, ferrosse, fersleiferje, weiskite u (sjoch skite)
verkwistenbankettearje, ferdingelje, fergrieme, fermjuksje, ferpankoekbakke, ferpûstpelskje, ferskite, trochjeie u (sjoch jeie)
verlagenferleegje
verlakkenferlakke
verlammenferlamje, paralysearje
verlangenlangje
verlatenferlitte u (sjoch litte)
verleggenferlizze u (sjoch lizze)
verleidenferliede u (sjoch liede)
verlenenferliene
verlengenferlingje
verlerenferleare
verlichtenferljochtsje
verliezenferlieze u, weibargje, weitôgje
verliezen (kwijtraken)weibringe u (sjoch bringe)
verliggenferlizze u (sjoch lizze)
verlijden (bijv. van een akte)passearje
verlopenferrinne u (sjoch rinne)
verlossenferlosse
verlovenferlove
verluchtenluchtsje
verlummelenferdidelje, ferslampampje
verlustigenferlustigje
vermakenfermeitsje u (sjoch meitsje)
vermalenfermealle
vermanenfermoanje, warskôgje
vermeerderenfermearderje
vermeldenfermelde, neame
vermengenferminge u (sjoch minge)
vermenigvuldigenfermannichfâldigje
vermijdenmije
verminderenbelytsje, ferminderje, lúnje, saksearje
vermoedenealgje
vermoeienwurch meitsje u (sjoch meitsje)
vermolmenfermôgje
vermommenbemaskerje, bemomkaapje
vermorsenferbargje
vermorzelenfermoarzelje, moarzelje, temoarzelje, temosterje
vermurwenbebidde
vernederenfernederje
vernemenfernimme u (sjoch nimme)
verneukenferneuke
vernevelenfernevelje
vernield worden door stormferstoarmje
vernielenferniele, ferrinnewearje, teknieze
vernietigenferneatigje
vernieuwenferjonge, fernije
vernikkelenfernikkelje
vernissenglânzje
vernoemenferneame
veronachtzamenfersleaukje
veronderstellenferûnderstelle
verontschuldigenferûntskuldigje, skjinprate, ûntskuldigje
veroordelenferoardiele, feroardielje
veroorzakenferoarsaakje, teweechbringe u (sjoch bringe), teweibringe u (sjoch bringe)
verorberenbehimmelje
verouderenferâlderje
veroverenferoverje
verpakkenferpakke
verpandenferpânje
verpatsenferpatse
verpimpelenferpimpelje
verplaatsenferbringe u (sjoch bringe), ferplakke, ferpleatse
verplantenferplantsje
verplegenferpleegje
verplettenferpletsje
verpletterenferpletterje
verplichtenferplichte, ferplichtsje
verpoppenferpopje, ferpopkje
verpottenferpotsje
verpozenferpoazje
verpratenferprate
verradenferriede u (sjoch riede)
verrassenferrasse
verregenenferreine
verrekenenferrekkenje
verrekkenferrekke u (sjoch rekke)
verrichtenferrjochtsje
verrijkenferrykje
verrimpelenteronfelje
verroerenferreppe, ferroere, roere, ruorje
verroestenferroastje, ferrustkje
verrottenferrotsje
verruilenferkwânselje, ferrosse, ferruilje, fersleiferje
verruimenferromje
verschaffenferskaffe
verschalkenfelje, ferrifelje
verscheurenferskuorre
verschietenfersjitte u (sjoch sjitte)
verschikkenferskeuke, ferskikke
verschillenferskille
verschimmelenferskimmelje
verschonenferskjinje
verschoppenferskoppe
verschralenferskraalje
verschrijvenferskriuwe u (sjoch skriuwe)
verschrikkenferskrikke u (sjoch skrikke)
verschroeienferskroeie
verschrompelenferskrompelje, ferskronfelje
verschuilenbesidegean u (sjoch gean), besidekrûpe, beskûlje, ferskûlje
verschuivenferskowe
versierenfersiere
verslaanferslaan u (sjoch slaan)
verslampampenferslampampje
verslapenfersliepe u (sjoch sliepe)
verslappenferslopje, slopje
verslavenferslaavje
verslepenferslepe, fertôgje
versleutelenkodearje
verslijtenferslite u (sjoch slite)
verslikkenferslokke
verslindenfersline, opfrette u (sjoch frette), weisline
verslingerenferslingerje
versloffenfersloere, ferslofje
verslonzenfersuterje
versmachtenfersmachtsje
versmadenfersmaadzje
versmallenfersmelje, smelje
versmedenfersmeie
versmeltenfersmelte u (sjoch smelte)
versmorenfersmoare
versnipperentesnipelje
versnoepenfersnobje
versoberenfersoberje
verspelenferspylje, fertribelje
verspillenferdideldeintsje, fergrieme, fermotsje, ferpankoekje
verspreidenferspriede u (sjoch spriede), wreidzje
versprekenfersprekke u (sjoch sprekke)
verspringenfierspringe u (sjoch springe)
verspringenferspringe u (sjoch springe)
verstaanferstean u (sjoch stean)
verstappenferstappe
verstedelijkenferstedskje
verstellenferstelle
verstellen (van kleding)belaapje
verstenenferstienje
versterkenbesterkje, fersterkje
verstevigenbestevigje, ferstevigje, opstevigje
verstijvenferstiivje
verstikkenferstikke
verstillenferstilje
verstokenferstoke
verstokkenferhurdzje
verstommenferstomje
verstompenferstompe
verstoppenbesidebergje u (sjoch bergje), besidelizze u (sjoch lizze), besidestopje, fersidebringe u (sjoch bringe), ferstopje
verstoppertje spelenbesideboartsje, ferskûleboartsje, weikrûpboartsje
verstorenferbalje
verstotenferstjitte u (sjoch stjitte), ferstompe
verstrekkenferstrekke, oerlizze u (sjoch lizze)
verstrijkenferstrike u (sjoch strike)
verstrikkenbetiizje, ferstrikje
verstrooienferstruie
verstuikenferstûkje
verstuivenferstowe
versturenferstjoere
versuffenferstompje
vertakkenfersprantelje, fertakje, útsprantelje
vertalenfertale, oersette
vertederenby 't hert krije u (sjoch krije)
vertegenwoordigenfertsjinwurdigje
vertellenfertelle
verterenfertarre
vertoevenbankje, toevje, tôvje
vertolkenfertolkje
vertragenfertraagje
vertrappenfertraapje, ferwâdzje
vertrekkenferlûke u (sjoch lûke), fertrekke u (sjoch trekke), fertsjen u (sjoch tsjen), weislagje
vertrouwenfertrouwe
vervaardigenfiguere
vervagenferdizenje
vervalenferskierje
vervallenferfalle u (sjoch falle)
vervangenferfange u (sjoch fange)
vervellenferhûdzje
vervenfervje
ververen (ruien)ferfearje
verversenferfarskje
verviervoudigenkwadruplearje
vervlakkenferflakje
vervlechtenbefrisselje, ferfrisselje
vervliegenferfleane u (sjoch fleane)
vervloeienferfloeie
vervloekenflokke
vervoegen (van werkwoorden)bûge
vervoerenferfiere
vervolgeneftersitte u (sjoch sitte), ferfolgje
vervormenferfoarmje
vervuilenfersmoargje
vervullenferfolje
verwaaienferwaaie, ferwynderje
verwaarlozenferrinnewearje, fersloere, fersuterje, ferwaarleazgje, ferwaarloazgje
verward raken in elkaarynelkoartiizje
verwarmenferwaarmje
verwarrenbetiizje, betize, fertieze, fertiezje, ferwarre, tiizje, tize
verwaterenferwetterje
verweddenferwedzje
verwekkenoproppe u (sjoch roppe)
verwelkenferwylgje, ferwylkje, wylgje, wylje
verwelkomenferwolkomje
verwennenbedjerre u, ferpopje, ferpopkje
verwensenferwinske
verwereldlijkenferwrâldskje
verwerenferwaarje, ferwierje
verwerkenferarbeidzje, ferwurkje
verwerpenferwerpe u (sjoch werpe), rekusearje
verwervenkrije u, opdwaan u (sjoch dwaan), winne u
verwevenferweevje
verwezenlijkenferfolgje, ferwêzentlikje, wêzenje
verwijdenferwiidzje
verwijderenferwiderje
verwijderen door te wrijvenoprosse
verwijtenferwite u (sjoch wite), ymputearje
verwijzenferwize
verwilderenferwylderje
verwisselenferwikselje
verwittigenferwittigje
verwoestenferwoaste, ferwoastgje, ferwoestje
verwondenferwûnje
verwonderenferwonderje, ferwûnderje
verwoordenferwurdzje
verwordenfertutearzje, ferwurde u (sjoch wurde)
verzachtenfersêftsje
verzadigenfersêdzje, sêdzje
verzagenferseagje
verzakenfersaakje
verzakkenfersakje
verzamelengarje, gearfannelje, sammelje
verzandenfersânje
verzegelenfersegelje
verzekerenfersekerje
verzengenferskroeie
verzettenfersette
verzienfiersjen u (sjoch sjen)
verzilverenfersulverje
verzinnenbetinke u (sjoch tinke), optinke u (sjoch tinke)
verzittenfersitte u (sjoch sitte)
verzoekenfersykje u (sjoch sykje)
verzoenenfersoene, útsoene, ynrantsoene
verzorgenfersoargje
verzuimenfersomje
verzuipenfersûpe
verzurenfersuorje
verzwakkenferswakje, útswakje
verzwarenferswierje
verzwelgenferswolgje
verzwijgenefterúthâlde u (sjoch hâlde), ferswije
verzwikkenferswikke
vestigenfêstigje
vetmestenfetmeste
vibrerenfibrearje
videobellenfideobelje, fideoskilje
vierenfiere
vierendelenfearnje
vijlenfylje
vijven (spel)fiivje
villenstrûpe
vindenfine u
vingerenfingerje
vioolspelenfidelje
visiterenfisitearje
vissenfiskje
vissen (met een koord)reepfiskje, reepjeie u (sjoch jeie), reepstrope
visualiserenfisualisearje
vittenfitse, fitte, lekskoaie
vlaggenflagje
vlammenflamje, lôgje
vlechtenflechtsje u, frisselje
vlechten met biezenruskebreidzje
vleienbekflaaie, flaaie
vliegenfleane u
vliegen (van vogels)wjukje
vliegen verjagenmiggejeie u (sjoch jeie)
vliegerendraakjefleane u (sjoch fleane)
vlijenflije
vlijmenflymje, gale
vloeienfloeie
vloekenefterútbidde, flokke
vloerenfluorje
vlooien vangenfliejeie u (sjoch jeie)
vlottenflotsje
vluchtenflechtsje u, nigelje, útnagelje
voedenfiede
voegenfoegje
voelenfiele
voeren (eten geven)fuorje
voeren (strijd)fiere
voetafdrukken makenleastje, leastkje
voetballenfuotbalje
vogelenfûgelje
vogels houden voor de eierenfûgelmelke
vogels vangenfûgelfange u (sjoch fange)
vogels vangen met een netfûgelflappe
volbrengenfolbringe u (sjoch bringe)
voldoenfoldwaan u (sjoch dwaan)
volgenfolgje
volgooienfolsmite u (sjoch smite)
volhardenhoekhâlde u (sjoch hâlde)
volhoudenfolhâlde u (sjoch hâlde)
volksdansenfolksdûnsje
volleyballenfollybalje
volproppenfolpropje, foltriuwe u (sjoch triuwe)
volschenkenfolskinke u (sjoch skinke)
volsjouwenfoltôgje
volstaanfolstean u (sjoch stean)
volstoppenfoltriuwe u (sjoch triuwe), foltropje
volstoppen met etenpampe
volstromenfolstreame
voltooienfoltôgje
voltrekkenfoltrekke u (sjoch trekke)
vonnissenfûnisje
voor de broek gevenbritse
vooraangaanfoaroangean u (sjoch gean)
voorafgaanfoarôfgean u (sjoch gean)
voorbakkenfoarbakke
voorbereidentariede u (sjoch riede)
voorbijgaanfoarbygean u (sjoch gean)
voorbindenfoarbine u (sjoch bine)
voorblijvenfoarbliuwe u (sjoch bliuwe)
voorbradenfoarbriede u (sjoch briede)
voorbrengen (bij de rechter)foarbringe u (sjoch bringe)
voordoenfoardwaan u (sjoch dwaan), oppenearje
voordragenfoarbringe u (sjoch bringe), foardrage u (sjoch drage)
voordringenfoarkringe u (sjoch kringe)
voorgaanfoargean u (sjoch gean)
voorhebbenfoarhawwe u (sjoch hawwe)
voorhoudenfoarhâlde u (sjoch hâlde)
voorkiemenfoarkymje
voorkomenfoarkomme u (sjoch komme)
voorkomenfoarkomme u (sjoch komme)
voorleggenfoarlizze u (sjoch lizze)
voorleidenfoarliede u (sjoch liede)
voorlezenfoarlêze u (sjoch lêze)
voorlichtenfoarljochtsje
voorliggenfoarlizze u (sjoch lizze)
voorlopenfoarrinne u (sjoch rinne)
voornemenfoarnimme u (sjoch nimme)
vooropstellenfoaropstelle
voorproevenfoarpriuwe u (sjoch priuwe)
voorprogrammerenfoarprogrammearje
voorrijdenfoarride u (sjoch ride)
voorschietenfoarsjitte u (sjoch sjitte)
voorschrijvenfoarskriuwe u (sjoch skriuwe)
voorsnijdenfoarsnije u (sjoch snije)
voorsorterenfoarsortearje
voorspellenfoarsizze u (sjoch sizze), wytgje
voorspiegelenfoarspegelje
voorstaanfoarstean u (sjoch stean)
voorstellenfoarstelle, útstelle
voorstemmenfoarstimme
voortbordurenfuortbreidzje, trochborduere, trochborduerje
voortdurend geneesmiddelen gebruikenpampelje
voortjagenbejeie u (sjoch jeie)
voortmakenjeze
voortplantenfuortplantsje
voortrekkenfoarlûke u (sjoch lûke), foartrekke u (sjoch trekke)
voortschrijdenfierder trêdzje
voortvloeientrochrinne u (sjoch rinne)
voortwoekerentrochkankerje
vooruitbestellenfoarútbestelle
vooruitbetalenfoarútbetelje
vooruitbrengenfoarútbringe u (sjoch bringe)
vooruitduwenfoarúttriuwe u (sjoch triuwe)
vooruitgaanfoarútgean u (sjoch gean)
vooruithelpenpûssearje
vooruitkijkenfoarútsjen u (sjoch sjen)
vooruitkomenfoarútkomme u (sjoch komme)
vooruitlopenfoarútrinne u (sjoch rinne)
vooruitrijdenfoarútride u (sjoch ride)
vooruitsturenfoarútstjoere
vooruitwerkenfoarútarbeidzje, foarútwurkje
vooruitzettenfoarútsette
vooruitzienfoarútsjen u (sjoch sjen)
voorvoelenfoarfiele
voorwendenbeare, foarjaan u (sjoch jaan)
voorzeggenfoarsizze u (sjoch sizze)
voorzettenfoarsette
voorzienfoarsjen u (sjoch sjen)
voorzien van een randrânje
voorzingenfoarsjonge u (sjoch sjonge)
voorzittenfoarsitte u (sjoch sitte)
vorderen (opeisen)eigenje
vorderen (opeisen, vooruitgaan)foarderje
vorderen (vooruitgaan)eine
vorken (met vork verplaatsen)ferfoarkje, foarkje
vormenfoarmje
vousvoyerenjookje
vouwenfâldzje, teare
vragenfreegje
vretenfrette u
vrezeneangje
vriezenfrieze u
vriezen (licht)risselje, russelje
vrijenfrije
vrijlatenfrijlitte u (sjoch litte)
vrijpleitenfrijpleitsje
vrijsprekenfrijskatte, frijsprekke u (sjoch sprekke), relevearje
vrijstellenfrijstelle
vrijwarenfrijwarje, yndemnisearje
vroeg rooienierdolle
vullenfolje
vurenfjurje
vuurspuwenfjoerspuie

Home