Nederlânske tiidwurden begjinnend mei V

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

vaarwelwensenfarwolwinske
vaccinerenfaksinearje
vaker melken voor meer opbrengstopmelke u (sjoch melke)
validerenfalidearje
vallenfalle , miterje
vallen (struikelen)delknoffelje
valsspelenskelmdwaan (sjoch dwaan), skelmje
van de hand gaanhandigje
vandaan komenweikomme u (sjoch komme)
vangenbeflappe, fange , heine
vangen van hazenhazzefange u (sjoch fange)
vangen van kemphanen met een flapnethoantseflappe
vangen van mollenmolje
varenfarkje, farre
varen met een praam (platbodem)preamkje
variërenfariearje, lúmje, lúnje
vastbijtenfêstbite (sjoch bite)
vastbindenbefeugelje, fegelje, fêstbine (sjoch bine), feugelje, fleugelje
vastdoenfêstdwaan (sjoch dwaan)
vastdraaienfêstdraaie
vastenfestje, fêstje
vastgrijpenfêstgripe (sjoch gripe)
vastgroeienfêstgroeie
vasthakenfêstheakje, heakje
vasthaken op een andere plaatsferheakje
vasthoudenbeethâlde (sjoch hâlde), fêsthâlde (sjoch hâlde)
vastklampenfêstklamje, fêstklamme, fêstklammerje, fêstklampe, fêstklampje
vastklemmenfêstklamje, fêstklamme, fêstklammerje, fêstklampe, fêstklampje
vastklevenfêstplakke
vastknijpenfêstknipe (sjoch knipe)
vastknopenbeknoopje, beknope, fêstknoopje, fêstknope, fêstknotsje
vastkoekenoansette
vastkoppelenfêstkeppelje
vastleggenfêstlizze (sjoch lizze)
vastliggenfêstlizze (sjoch lizze)
vastlijmenoplymje
vastlopenfêstrinne (sjoch rinne), stomprinne (sjoch rinne)
vastmakenfêstmeitsje (sjoch meitsje)
vastmaken met een gordelgurdzje
vastmaken met stekenbestekke u (sjoch stekke)
vastnagelenfêstneilje
vastnietenfêstnytsje
vastplakkenfêstplakke
vastpratenfêstprate
vastprikkenfêstprippe
vastrakenfêstreitsje (sjoch reitsje)
vastroestenfêstroastkje, fêstrustkje
vastschietenfêstsjitte (sjoch sjitte)
vastschroevenfêstskroeve, fêstskroevje
vastsnoerenbefiselje, befizelje
vastsnoeren (van veters)fêstfiterje
vastspeldenbespjeldzje, fêstspjeldzje
vastspijkerenfêstspikerje
vaststaanfêststean (sjoch stean)
vaststellenfêststelle
vasttrappenfêsttraapje, fêstwâdzje
vastvriezenfêstfrieze (sjoch frieze)
vastwortelenbewoartelje, fêstwoartelje
vastzettenfêstsette
vastzetten (zeil)oanhalzje, oanhise
vastzetten met deuvels (houten pinnen)deuvelje
vastzetten met een wigkylje, oankylje
vastzetten van de zeilhalshalzje
vastzetten van ijzerdraad over een klompklompkramje
vastzittenfêstsitte (sjoch sitte)
vat krijgen opoanslaan u (sjoch slaan)
vechtenfechte, fechtsje, fjochte, fjochtsje , fjuchte, fjuchtsje, hakkebite (sjoch bite), hare
vechten met messenbekkesnije (sjoch snije)
veel etenynproazje
veel tegelijk etenproazje, proezje
veesten (winden laten)ôffurte, ôfpoepe
vegenfege, feie
vegen (van boven naar beneden)delfeie (sjoch feie), delreagje
vegeterenfegetearje
veilenfeilje, ferboelguodzje
veiligstellenfeilichstelle
veinzenbeare
veinzen dat men iets niet kanspylbekje
veldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen ladenweidloegje, weidloeie, weidzje
veldopbrengst (bijv. hooi) van een wagen ladenweidleegje
vellen (boom)kapje
vellen (oordeel; vonnis)útsprekke
ventensutelje
venten van broodbôlejeie (sjoch jeie), boljeie (sjoch jeie), stútjeie (sjoch jeie)
venten van vleesútkneukelje
ventilerenfentilearje
veraangenamenfernoflikje, ferswietsje
verachtenferachtsje, ferspije, ferspuie
verafgodenfergoadzje
veralgemenenferalgemienisearje, feralgemienje
veranderenferoarje
veranderen van (wind)richtingommalkje
veranderen van meningomswaaie
veranderen van spanningferspanne
veranderen van vrouwelijk uiterlijk tijdens het huwelijkbewiivje
veranderlijk zijn (van het weer)omlúmje
veranderlijk zijn van windrichtingflaagje
verankerenferankerje
verantwoordenferantwurdzje
verarmenferearmje, ferearmoedzje
verbabbelenferbabbelje
verbakkenferbakke
verbaliserenferbalisearje
verbannenferbanne, útbalje, weibalje, weibanne
verbasterenbasterje, ferbasterje, ferskaaie
verbazenferbaze, fernuverje
verbedden (van bed wisselen)ferbêdzje, oerbêdzje
verbeeldenferbeelde, ferbeeldzje, ferbylde, ferbyldzje
verbergenbeskûlhâlde u (sjoch hâlde), ferbergje (sjoch bergje), ferdekke (sjoch dekke), ferheelje
verbeterenferbetterje, foarútbringe (sjoch bringe)
verbeteren van het weeropwierje
verbeurenferbarre, ferspylje
verbiedenferbiede (sjoch biede), ynterdisearje
verbijsterenferbjusterje
verbijtenbebite (sjoch bite), ferbite (sjoch bite)
verbindenferbine (sjoch bine), ferwine, keppelje
verblekenferblikje, ferblikke, ferearmje
verblijdenferbliidzje
verblijf houdenhúsmanje
verblijfhoudenhusearje
verblijvenferbliuwe (sjoch bliuwe), tahâlde (sjoch hâlde)
verblindenferbline, ferblynje
verbloemenferblomje, ferblomkje, ferblomme, fermoaikje
verboemelenferboemelje, ferrinkelroaie, ferwyldjeie (sjoch jeie), rinkelroaie
verborgen houdenbesidehâlde (sjoch hâlde), fersidehâlde u (sjoch hâlde)
verbouwenbouwe, ferbouwe
verbouwen van een veredeld plantenrasneibouwe
verbouwen van groentekoalkje, koaltsje
verbouwen van koolkoalkje, koaltsje
verbrandenferbaarne, ferbrâne
verbranden van heideheidebaarne, heidebrâne
verbrassenferbrasje, fergrieme, ferklapbosse, ferklapbusse, ferpoepelje, opsûpearje
verbredenferbreedzje
verbreidenwreidzje
verbreienferbreidzje
verbrekenferbrekke (sjoch brekke)
verbrijzelenferbrizelje, tebrizelje, tebroazelje
verbroddelenferbroddelje, ferpûdelje
verbrokkelenferbroazelje, ferbrokkelje
verbruienferbruie
verbruikenferbrûke
verbuigenferbûge, ferbûgje, tebûge
verchromenfergroomje
verdagenferdaagje
verdampenferdampe, fersoarje
verdedigenferdedigje, ferdigenje, foarsprekke u (sjoch sprekke)
verdelenferdele, ferdiele, ferpartje, ferpartsje
verdelen van turf in blokkenblokje
verdelgenferdylgje, útroegje, útropje
verdenkenfertinke (sjoch tinke)
verdervenferdjerre
verderwerkenfuortarbeidzje
verdienenbespinne u (sjoch spinne), fertsjinje
verdienen (van geld)pongje
verdiepenferdjipje
verdierlijkenferdierlikje
verdikkenstjurje
verdisconterenferdiskontearje
verdobbelenferdobbelje
verdoemenferdomje, ferdomme
verdoenferdwaan (sjoch dwaan)
verdoezelen van de waarheidbeknopedraaie
verdokterenfermasterje
verdokteren (uitgeven aan dokters en medicijnen)ferdokterje
verdonkeremanenfertsjustermoanje
verdorrenbetoarje, fersoarje, fertoarje
verdorstenfertoarstgje, fertoarstje
verdovenferdôvje
verdraaienferdraaie
verdragenferdouwe, ferdrage (sjoch drage), ferneare
verdragen (uitstaan)daaie
verdriedubbelenfertrijedûbelje
verdrijvenferdrifkje, ferdriuwe (sjoch driuwe), fuortreagje, ôfbalje
verdrijven (van een kwaal)weimasterje
verdrijven van vliegenmiggetyskje, migje
verdringenferkringe (sjoch kringe)
verdrinkenferdrinke (sjoch drinke)
verdrinken latenferdrinze, ferdrinzgje, ferdrinzje
verdrogenferdroegje, ferdrûge, ferdrûgje, ferrêdzje, fersoarje
verdromenferdrôgje
verdrukkenferdrukke
verdubbelendûbelje, ferdûbelje, reduplisearje
verduidelijkenferdúdlikje, fertsjutskje
verduisterenbetsjusterje, fertsjusterje
verduisteren (bijv. van geld)ûnttsjusterje
verdunnenferlaskje, ferleskje, fertinje
verdurenferduorje
verduurzamenferduorsumje
verdwalenferdwale
verdwijnenferdwine , fersweve, ferswine (sjoch swine), weiswine (sjoch swine), weiwurde (sjoch wurde)
veredelenferealje
vereeltenferylje
vereenzamenferienlikje, feriensumje
vereenzelvingenlykslaan (sjoch slaan)
vereeuwigenferivigje
vereffenenfereffenje, lykstrike (sjoch strike)
vereisenfereaskje
verenfearje
verenigengearstappe
verenigen (ook verbroederen)ferienigje, ferienje
vererenferearje
verergerenferslimje, oanboazje, oanergerje
verervenfererve, ferervje
verfijnenferfynje
verfilmenferfilmje
verflauwenferflauje
verflensenfertoalje
verfoeienferfije
verfraaienbewurkje, moaimeitsje u (sjoch meitsje), opkreazje
verfriesen (tot het Fries overgaan)ferfryskje
verfrissenferfrisje, ferfriskje, ferfrisse
verfrommelenferfodzje, ferfrommelje, omfodzje, tefrommelje
vergaanferdowedrinke (sjoch drinke), fergean (sjoch gean)
vergaderenfergearje, gearkomme (sjoch komme)
vergallenfergalje
vergalopperenfergaloppearje
vergapenfergapje
vergarenfergarje, fergearje
vergassenfergasje, fergasse
vergeldenferjilde (sjoch jilde)
vergelenfergielje
vergelijkenfergelykje, ferlikenje, ferlykje
vergemakkelijkenbemaklikje
vergenfergje, ôfeaskje
vergenoegenbenoegje
vergetenferjitte
vergevenferjaan (sjoch jaan)
vergewissenbewisje, bewissigje
vergezellenbeselskipje, selskipje
vergezelschappenselskipje
vergiftigenfergiftigje
vergissenfersinne
vergistenfergestje, fergêstje
verglijdenferglide (sjoch glide), ferglydzje
vergoedenfergoedzje
vergoelijkenbeplasterje, bepleisterje, ferguodlikje
vergokkenfergokke
vergooienfergoaie
vergraventedolle
vergrendelenôfskoattelje, skoattelje, ynskoattelje
vergrijpenfergripe (sjoch gripe), fertaaste, misgripe u (sjoch gripe)
vergrijzenfergriizje
vergroeienfergroeie, ferwaakse (sjoch waakse)
vergroenenfergrienje
vergrotenfergrutsje
vergruizelenfergrúzje, tegruzelje, tegrúzje
verguizenferhune, ferhúnje
verguldenferguldzje, opguldzje
vergulden (opnieuw)opferguldzje
verhaastenferhaastigje, ferhaastje
verhandelenferhandelje, ferhannelje
verhangenferhingje (sjoch hingje)
verhardenbehurdzje, ferhurdzje
verharden met grindgrintsje
verharden met puinbepúnje
verharden van wegendykferhurdzje
verharenferhierje, hierje, rûgje
verhaspelenferhaspelje
verheerlijkenferhearlikje, grutmeitsje u (sjoch meitsje)
verheffenferheffe, oprize, úttille
verhelderenferhelderje, ferljochtsje
verhelenferheelje
verhelpenferhelpe (sjoch helpe)
verheugenferhúgje, ferhûgje
verhinderenbehinderje, ferhinderje, ferletsje, ferlette, foarkeare, tsjinkeare
verhoedenferhoedzje
verhoerenferhuorkje
verhogenferheegje, heegje
verhollandsen (veranderen; vertalen)ferhollânskje
verhongerenferhongerje
verhorenferheare, ferhearre, ûnderfreegje
verhoudenferhâlde (sjoch hâlde)
verhuizenferfarre (sjoch farre), ferhúzje, ferkroadzje
verhullenferbergje (sjoch bergje)
verhurenferhiere
verhypothekerenferhypoteekje, ferhypteekje
verifiërenferifiearje
verjagenferjeie (sjoch jeie), reagje, útkassebanne
verjagen van spreeuwenprotterroere
verjarenjierdeifiere
verjaren (ook verlopen)ferjierje
verjongenferjonge
verkaatsenferkeatse
verkalkenferkalkje
verkankerenferkankerje
verkassenferkasje
verkavelenferkavelje, kavelje
verkeerd bejegenenmisjegenje
verkeerd fietsenferfytse
verkeerd radenmisriede (sjoch riede)
verkeerd verstaanmishearre
verkeerd zienmissjen (sjoch sjen)
verkeerde raad gevenmisriede (sjoch riede)
verkennenferkenne, sneupe
verkerenferkeare
verketterenferketterje
verkiezenferkieze (sjoch kieze)
verkijkenfersjen (sjoch sjen)
verkijkenfiersjen (sjoch sjen)
verklappenferfyskje, ferklappe, ferteutelje, ferteutsje, klappe
verklarenferdútse, ferdútskje, ferklearje, fertale, fertsjutskje
verkledenferklaaie, ferstrûpe
verkleinenbelytsje, ferlytsje
verkletsenferkletse
verkleumenbeklomje, beklommerje, beklûmje, ferharje, ferhiperje, ferhippe, ferklomje, ferklûmje, ferpikelje
verkleurenferkleure, ferkleurje, ferskine
verkleuren door wassenbewaskje (sjoch waskje)
verklikkenferfyskje, ferklikke
verknallenfergrieme
verkniezenfergrine
verknippenferknippe, teknippe
verknoeienferdonderje, ferdonderjeie (sjoch jeie), ferhoasje, ferhoasselje, ferkattemolkje, ferklieme, ferknoeie
verkoelenferkâldzje, ferkuolje
verkokenferkoaitsje u (sjoch koaitsje), ferkôkje, fersiede u (sjoch siede), ferstove
verkolenferkoalje
verkommerenferkommerje
verkondigenferkundigje
verkopenferkeapje (sjoch keapje)
verkopen op de pofútboargje
verkopen wegens schuldenútridderje
verkoperenoerkoperje
verkortenbekoarte, bekoartsje, ferkoarte, ferkoartsje
verkouden wordenferkâldzje
verkrachtenferkrêftsje
verkreukelenferknûkelje, ferknûkerje, ferknûkje, teknûkelje, teknûkerje, teknûkje
verkrijgenferkrije (sjoch krije)
verkrijgen door erfenisoanstjerre u (sjoch stjerre)
verkrijgen door hard werkenbeskreppe
verkrijgen door te ruilenoanroalje, oanrosse, oanruilje
verkroppenbesmoare, ferdouwe, ferkropje
verkrottenferkrotsje
verkruimelenferkrommelje, tekrommelje
verkwanselenferhânselje, ferkwânselje, ferpangelje, ferpingelje, ferrosse, fersleiferje, ruilebûtse, rûlebûtse, weiskite (sjoch skite)
verkwikkenferkwikke
verkwistenbankettearje, ferdiggelje, ferdingelje, ferfiterje, ferfiterknotsje, fergrieme, ferknikke, ferkwistje, fermale, fermâlkje, fermaskje, fermjoksje, fermjuksje, ferneulje, ferpankoekbakke, ferpiele, ferpûstpelskje, fersilje, ferskite (sjoch skite), trochjeie (sjoch jeie)
verkwisten bij wedrennenferhurddrave
verladenferlade
verlagenferleegje
verlakkenferlakke
verlammenferlamje, paralysearje
verlanden (tot land maken)ferlânje
verlangenferlangje, langje
verlatenferlitte (sjoch litte)
verleggenferlizze (sjoch lizze)
verleidenbekoare, bekoarje, ferliede (sjoch liede), fertokje
verlenenferliene
verlenen van kraamhulppoppeheine
verlengenferlangje, ferlinge, ferlingje
verleppenfertoalje
verlerenferleare
verlichtenferljochtsje
verlichten (minder zwaar maken)ferlichte, ferlichtsje, ûntlichte
verliefd rakenferealje
verliezenferlieze , weibargje, weitôgje
verliezen (kwijtraken)weibringe (sjoch bringe)
verliezen van geld met procederenferabbekaatsje
verliezen van gewicht bij het slachtenbeslachtsje, ynslachtsje
verliezen van glansweitane
verliezen van glans (vergaan)ferglimje, ferglimme u (sjoch glimme)
verliggenferlizze (sjoch lizze)
verlijden (bijv. van een akte)passearje
verlokkenferlokje, oanpierkje
verlonenferleanje
verloochenenferleagenje, ferleugenje
verlopenferrinne (sjoch rinne)
verlossenferlosse
verlotenferlotsje
verlovenferlove
verluchtenluchtsje
verluchtigenferloftigje, ferluftigje
verluierenferloaikje, ferloaiterje, ferluiterje
verlullenferlulle
verlummelenferdidelje, ferslampampje, flinterknippe, omdoedelje, omflinterje, omflinterknippe
verlustigenferlustigje
vermagerenfermeagerje
vermaken (amuseren)ferdivedearje, fermeitsje (sjoch meitsje), fernoegje, fernoeie
vermaken (anders maken)fermeitsje (sjoch meitsje)
vermalenfermeale, fermealle
vermanenfermoanje, warskôgje
vermannenfermanje
vermeerderenfermearderje
vermeldenfermelde, neame
vermelkenfermelke u (sjoch melke)
vermengenferminge (sjoch minge), fermjoksje, oanminge (sjoch minge)
vermenigvuldigenfermannichfâldigje
vermijdenmije
vermijten (bederven door mijt)fermytsje
verminderenbelekje, belytsje, betarre, ferminderje, lúnje, minderesearje, saksearje
verminkentaboeie
vermoedenealgje, fermoedzje
vermoeienwurch meitsje (sjoch meitsje)
vermolmenfermôgelje, fermôgje
vermolmen (vergaan)útmôgje
vermommenbemaskerje, bemomkaapje, fermomje
vermoordenfermoardzje
vermoorden van mensenminskemoardzje
vermorsenferbargje, fermuozje
vermorzelenfermoarzelje, moarzelje, temoarzelje, temosterje
vermurwenbebidde, fermurvje
vernaaien (verkeerd naaien)fernaaie
vernachelenfernachelje
vernagelenferneilje
vernauwenfernauje
vernederendelhompe, delhompje, deltriuwe (sjoch triuwe), fernederje
vernemenfernimme (sjoch nimme)
verneukenferneuke
vernevelenfernevelje
vernield worden door stormferstoarmje
vernielenferdistruwearje, ferniele, ferrinnewearje, teknieze, telider slaan u (sjoch slaan)
vernielen (door te beuken)tebûkje, tebûtse
vernietigenferneatigje
vernieuwenferjonge, fernije
vernieuwen van vloer of straatferfluorje
vernikkelenfernikkelje
vernikkelen (voorzien van nikkel)nikkelje
vernissenglânzgje, glânzje
vernoemenferneame
veronachtzamenfersleaukje
veronderstellenferûnderstelle, ûnderstelle
verongelijkenferûngelykje
verongelukkenferhûneloartsje, ferûngelokje, ferûngemakje
verontreinigenferûnsuverje, ûntreinigje
verontrustenûntrêstigje, ûntstjoergje
verontschuldigenferûntskuldigje, goedprate, skjinprate, ûntskuldigje
veroordelenferoardiele, feroardielje
veroorzakenferoarsaakje, teweechbringe (sjoch bringe), teweibringe (sjoch bringe)
veroorzaken van zuiging (bij schepen)sokje
verootmoedigen (nederig gedragen)feroatmoedigje
verorberenbehimmelje
verouderenferâldere, ferâlderje, ferâldzje, ôfâldzje
veroverenferoverje
verpachtenferpachtsje
verpakkenferpakke
verpandenferpânje
verpatsenferpatse
verpekelenferpikelje
verpestenferpeste, ferpestje
verpimpelenferpimpelje
verplaatsenferbringe (sjoch bringe), ferplakke, ferpleatse
verplaatsen naar een andere stalferstâlje
verplaatsen van daklattenferlatsje
verplaatsen van een schip (verhalen)ferhelje, fuorthelje
verplaatsen van grond met een molbordmolbuordzje, moudbuordzje
verplantenferplantsje
verplegenferpleegje
verplettenferpletsje
verpletterenferpletterje, teknetterje
verplichtenferplichte, ferplichtsje
verpoppenferpopje, ferpopkje
verpottenferpotsje
verpozenferpoazje
verpratenferprate
verradenferriede (sjoch riede)
verrassenferraskje, ferrasse
verregenenferreine, ûntreine
verreizenferreizgje
verrekenenferrekkenje
verrekkenferrekke (sjoch rekke)
verrekken (van de kou)fermjirkje
verrichtenferrjochtsje, útheevje, úthoovje, úthove
verrichten van werk op het land met een paardhyndermanje, hynderwurkje
verrijdenferride u (sjoch ride)
verrijden (om een prijs schaatsen bij een wedstrijd)ferhurdride u (sjoch ride)
verrijkenferrykje
verrimpelenteronfelje
verroerenferreppe, ferroere, roere, ruorje
verroestenberoastje, beroastkje, berustje, berustkje, ferroastje, ferrustkje
verrokenfersmoke
verrottenferrotsje
verruilenferbûtsje, ferkwânselje, ferrosse, ferruilje, fersleiferje
verruimenferromje
verschaffenferskaffe
verschalkenfelje, ferrifelje
verscheidenferskiede u (sjoch skiede)
verscherpenferskerpje
verscheurenferskuorre
verschietenfiersjitte u (sjoch sjitte)
verschietenfersjitte (sjoch sjitte)
verschijnenopgrûnje
verschikkenferskeuke, ferskikke
verschillenferskele, ferskille
verschimmelenferskimmelje
verschonenferskjinje
verschonen (schoon hemd of ondergoed aantrekken)himdkje, skjinhimdkje
verschoppenferskoppe
verschralenferskraalje
verschrijvenferskriuwe (sjoch skriuwe)
verschrikkenferheuvelje, ferskrikke (sjoch skrikke)
verschroeienferskroeie
verschrompelenferskrompelje, ferskronfelje
verschuilenbesidegean (sjoch gean), besidekrûpe, beskûlje, beskûlkrûpe, ferskûlje
verschuivenferskaaie, ferskowe
versierenfergnisje, fergnisse, fersiere, fersierje
versjouwenfersjouwe
verslaanferslaan (sjoch slaan), telider slaan u (sjoch slaan)
verslampampenferslampampje
verslapenfersliepe (sjoch sliepe)
verslappenferslopje, slopje
verslavenferslaavje
verslepenferslepe, fertôgje
versleutelenkodearje
verslijtenferslite (sjoch slite)
verslikkenferslokke
verslindenfersline, opfrette (sjoch frette), weisline
verslinden (bijv. van eten)opsnasje, opsnaskje, opsnasselje
verslingerenferslingerje
versloffenfersloere, ferslofje
verslonzenfersuterje
versmachtenfersmachtsje
versmadenfersmaadzje
versmallenfersmelje, smelje
versmedenfersmeie
versmeltenfersmelte (sjoch smelte)
versmorenfersmoare
versnijdenfersnije u (sjoch snije)
versnipperenfersnipelje, tesnipelje
versnoepenfersnobje
versoberenfersoberje
verspelden (anders spelden)ferspeldzje
verspelenferspylje, fertribelje
verspijkerenferspikerje
verspillenferdideldeintsje, fergrieme, fermotsje, ferpankoekje
versplinterenfersplinterje, tesplinterje
verspreid wordenfertoarkje
verspreidenferspriede (sjoch spriede), wreidzje
versprekenfersnakke, fersnappe, fersprekke (sjoch sprekke)
verspringenfierspringe (sjoch springe)
verspringenferspringe (sjoch springe)
verstaanferstean (sjoch stean)
verstapelenferloegje, ferloeie
verstappenferstappe
verstedelijkenferstedskje
versteken (anders steken)ferstekke u (sjoch stekke)
verstellenferstelle
verstellen (van kleding)belaapje, belapje, benuddelje, benulje, ferstâle, ferstâlje
verstellen van poppenklerenpoppelaapje
verstenenferstienje
versterkenbesterkje, fersterkje
versterken met palenbepealje
versterven van geluidferklinke u (sjoch klinke)
verstevigenbestevigje, ferstevigje, opstevigje
verstierenferpeste, ferpestje
verstijvenbestiivje, ferstiivje
verstikkenferstikke
verstillenferstilje
verstokenferstoke
verstokkenferhurdzje
verstommenferstomje
verstompenferstompe
verstoppenbesidebergje (sjoch bergje), besidelizze (sjoch lizze), besidestopje, fersidebringe (sjoch bringe), ferstekke u (sjoch stekke), ferstopje
verstoppertje spelenbesideboartsje, besidehonkboartsje, besideplakboartsje, beskûlboartsje, beskûleboartsje, fersideboartsje, fersideplakboartsje, ferskûlboartsje, ferskûleboartsje, hoekjeboartsje, hoekjeferkrûpe, krûpweiboartsje, op 'e skûle boartsje, pipermûsfersydzje, plakjeboartsje, plakjekrûpe, pypboartsje, pypfersideboartsje, pypfersydzje, pypkebeskûlboartsje, pypkeskûlboartsje, pypskûlboartsje, pypûleboartsje, sidekrûpboartsje, sideplakboartsje, skûleboartsje, skûltsjeblinkboartsje, skûltsjeboartsje, tilbereeboartsje, tilbryboartsje, tilmereeboartsje, ûleboartsje, út 'e wei boartsje, út-'e-wei-krûp boartsje, weikrûpboartsje, weikrûperkeboartsje
verstorenferbalje, fersteure, fersteurje
verstotenferstjitte (sjoch stjitte), ferstompe, fertriuwe u (sjoch triuwe)
verstrekkenferstrekke, oerlizze (sjoch lizze)
verstrekken op kredietútboargje
verstrijkenferstrike (sjoch strike)
verstrikkenbetieze, betiezje, betiizje, ferstrikje
verstrooienfersilje, ferstruie
verstuikenferkloffe, ferklosse, ferknoffelje, ferstûkje
verstuivenferstowe
versturenferstjoere
versuffenferdodzje, ferstompje
versukkelenferliderje
vertakkenfersprantelje, fertakje, útsprantelje, útstrampelje
vertalenfertale, oersette
vertederenby 't hert krije (sjoch krije)
vertegenwoordigenfertsjinwurdigje
vertellenfertelle
verterenfertarre, optarre
vertikkenferdije, ferhippe
vertillenfertille, omtille
vertimmerenferklosse, fertimmerje
vertinnenfertinje
vertoevenbankje, fertoevje, toevje, tôvje
vertolkenfertolkje
vertragenfertraagje, opkeare
vertrappenfertraapje, ferwâdzje
vertredenfertrêdzje
vertrekkenferlûke (sjoch lûke), fertrekke (sjoch trekke), fertsjen (sjoch tsjen), fuortslagje, fuortstekke u (sjoch stekke), ôfjaan u (sjoch jaan), ôfsette, útkrosse, úttrekke (sjoch trekke), úttsjen (sjoch tsjen), weislagje
vertroebelenomgromje, omgrommelje, omgrûnje
vertroetelenferbakerje, popboartsje, popkeboartsje, poppeboartsje
vertroostenfertreastgje, fertreastje
vertrouwenbetrouwe, fertrouwe
vertwijfelenfertwifelje
vervaardigenfiguere
vervaardigen (zelf)eigenoanrêde (sjoch rêde)
vervagenferdizenje
vervalenferskierje
vervallenferfalle (sjoch falle)
vervangenferfange (sjoch fange)
vervangen van dakbedekkingferdekke (sjoch dekke)
vervangen van daklattenferlatsje
vervelenferfele, mostermealle
vervellenferfelje, ferhûdzje
vervenfervje, oerstrike u (sjoch strike)
verven met nabootsen van houtnervenhoutenje
vervenen (veen worden)feantsje, ferbaggelje, ferfeanje, ferfeantsje
ververen (ruien)ferfearje
verversenferfarskje
verviervoudigenkwadruplearje
vervlakkenferflakje
vervlechtenbefrisselje, ferfrisselje
vervliegenferfleane (sjoch fleane)
vervloeienferfloeie
vervloekenferflokke, ferkettermintsje, flokke
vervluchtigenferflechtigje
vervoederen (te veel voederen)ferfuorje
vervoegenferbûge, ferbûgje
vervoegen (tot iemand wenden)ferfoegje
vervoegen (van werkwoorden)bûge
vervoerenferfiere
vervoeren met een karferkarkje
vervoeren met een vlotopflotsje
vervoeren van aardeierdride (sjoch ride)
vervoeren van kleiaarde per karmodderkarkje
vervoeren van zandsanride u (sjoch ride)
vervolgeneftersitte (sjoch sitte), ferfolgje
vervormenferfoarmje
vervrachtenferbefrachtsje
vervreemdenferfrjemdzje
vervroegenferfoarlikje
vervuilenfermodderje, fersmoargje, fersmoarkje, fersnústerje, tabargje
vervuilen bij het binnenlopenynklâdzje
vervullenferfolje
vervuren (aantasten van hout)ferfjurje
verwaaienbewaaie, ferwaaie, ferwynderje
verwaarlozenferrinnewearje, fersloere, fersnústerje, fersuterje, ferwaarleazgje, ferwaarloazgje, útsloere
verwachtenferbiidzje
verward raken in elkaarynelkoartiizje
verwarmenferwaarmje
verwarrenbetieze, betiezje, betiizje, betipelje, betize, fertieze, fertiezje, fertiizje, fertize, ferwarre, tiizje, tize
verwassenferwaskje u (sjoch waskje)
verwaterenferwetterje
verweddenferwedzje
verweidenferweidzje
verweiden door het verplaatsen van schokdraadrantsoenweidzje, stekweidzje, triedweidzje
verweiden van koeienkijferweidzje
verwekkenoproppe (sjoch roppe), opwekje, opwekke
verwelkenbetoarje, ferwylgje, ferwylkje, wylgje, wylje
verwelkomenferwolkomje
verwennenbedjerre , ferpopje, ferpopkje, omhoaie
verwensenferwinske, ferwinskje
verwereldlijkenferwrâldskje
verwerenferwaarje, ferwierje
verwerkenferarbeidzje, ferwurkje
verwerken van hooi tot pakjespakje, pakjeslaan u (sjoch slaan)
verwerpenferwerpe (sjoch werpe), kitse, kjitse, ôfkitse, rekusearje
verwervenkrije , opdwaan (sjoch dwaan), winne
verwevenbeweve, ferweevje
verwezenlijkenferfolgje, ferwêzentlikje, wêzenje
verwijdenferwiidzje
verwijderenferwiderje, fuortsmite u (sjoch smite), wiskje
verwijderen door te wrijvenoprosse
verwijderen van rommelútrommelje
verwijtenferwite (sjoch wite), útroffelje, ymputearje
verwijzenferwize, hinnewize
verwilderenferwylderje
verwisselenferwikselje
verwisselen van plaatsomstâlje
verwittigenferwittigje
verwoestenferwoaste, ferwoastgje, ferwoestje
verwondenferwûnje
verwonderenbesauwe, ferwonderje, ferwûnderje
verwoordenferwurdzje
verwordenfertoarkje, fertutearzje, ferwurde (sjoch wurde)
verwringenferwringe u (sjoch wringe)
verzachtenfersêftsje, mylderje
verzadigenfersêdzje, oansêdzje, sêdzje
verzagenferseagje
verzakenfersaakje, fersake
verzakkenfersakje
verzamelenfersammelje, garje, gearfandelje, gearfannelje, gearje, gearswylje, opgarje, opsammelje, sammelje
verzandenfersânje
verzegelenfersegelje, fersigelje
verzeilenfersile
verzekerenferassurearje, fersekerje, fersikerje, meifersikerje
verzengenferskroeie
verzettenfersette, oankantsje, tsjinhaspelje
verziekenferpeste, ferpestje, yn 'e bulten jeie (sjoch jeie)
verzienfiersjen (sjoch sjen)
verzilverenfersulverje
verzingen (verkeerd zingen)fersjonge u (sjoch sjonge)
verzinkenfersinke u (sjoch sinke)
verzinnenbetinke (sjoch tinke), opdichtsje, optinke (sjoch tinke)
verzittenferhutselje, fersitte (sjoch sitte)
verzoekenfersykje (sjoch sykje), oansiikje, oansykje u (sjoch sykje)
verzoenenfermoedsoene, fermoedsoenje, fersoene, fersoenje, ôftútsje, útsoene, útsoenje, ynrantsoene
verzolenfersoalje
verzorgenfersoargje, hoaie, omwouterje
verzorgen van veefeeberêde (sjoch rêde)
verzoutenfersâltsje
verzuimenfersomje
verzuipenfersûpe
verzurenfersuorje
verzwakkenferlije, ferswakje, útswakje
verzwarenferswierje
verzwaren van dijkendykferswierje
verzwelgenferswolgje
verzwijgenbekûpje, efterúthâlde (sjoch hâlde), ferswije
verzwikkenferkloffe, ferklosse, ferknoffelje, ferswikke
vestigenbenestelje, festigje, fêstigje
vetmestenfetfuorje, fetmeste
vetmesten (extra voederen)oanfuorje
vetweiden (vetmesten)fetweidzje
vibrerenfibrearje
videobellenfideobelje, fideoskilje
vierenbefeestje, fiere
vieren van de voorbruiloftgearjeftsje
vieren van de zondagsneinhâlde u (sjoch hâlde)
vierendelenfearnje, kertiere
vignetterenfinjettearje
vijlenbefylje, fylje
vijven (spel)fiivje
vijzelenfizelje
villenfille, strûpe
vindenfine
vingerenfingerje
vioolspelenfidelje
vis uit een net scheppenlaafkje
visite ontvangenynbesytsje
visiterenfisitearje
vissenfiskje
vissen (met een koord)reepfiskje, reepjeie (sjoch jeie), reepstrope
vissen met een hoek (lijn met haakjes)hoekje
vissen met een netnetsje
vissen op haringhjerringfiskje
visualiserenfisualisearje
vittenfitse, fitte, lekskoaie
vlaggenflaagje, flagje
vlammenflamje, lôgje
vlasbraken (breken op een braak)houbraakje, houbrake
vlechtenflechtsje , frisselje
vlechten met biezenruskebreidzje
vlechten van de harenhierflechtsje (sjoch flechtsje), hierfrisselje
vlechten van mandenkoerflechtsje u (sjoch flechtsje)
vlechten van mattenmatflechtsje u (sjoch flechtsje), matfrisselje, matteflechtsje u (sjoch flechtsje), mattefrisselje
vleienbekflaaie, flaaie, flieme, fliemkje, kloatfege, noekerje, omtroaie, plomkestreakje, plomkestrike u (sjoch strike), plomstrike u (sjoch strike), sjerpstrike u (sjoch strike)
vleiend afhandig makenôfflaaie
vliegenfleane
vliegen (van vogels)wjukje
vliegen verjagenmiggejeie (sjoch jeie)
vliegerendraakfleane u (sjoch fleane), draakjefleane (sjoch fleane), draakjeie u (sjoch jeie), draakoplitte u (sjoch litte)
vlijenflije
vlijmenflymje, gale
vloeienfloeie
vloekenduvelje, efterútbidde, flokke
vloerenfluorje
vlooien vangenfliejeie (sjoch jeie)
vlottenflotsje
vluchtendrosse, flechtsje (regelmjittich), nigelje, útfykje, útkrale, útmiterje, útmjirkje, útnagelje, útnigelje, útpike, útpykje, útspikerje
vlug en springend voortbewegen (bijv. honden)mjirkje
vlugger etenoanite u (sjoch ite)
voedenfiede
voederen van kippenhinnefuorje
voegenfoegje
voegen van een muur (plat)platfoegje
voelenfiele
voerenfiere
voeren (eten geven)fuorje
voeren van hooi aan veeheajaan u (sjoch jaan)
voetafdrukken makenleastje, leastkje
voetballenfuotbalje
voeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)dauwestrike (sjoch strike), dwersfuotsje, dwerspoatsje, maaie
voeten vegenfuotfeie u (sjoch feie)
voetjevrijenfuotfrije, fuotsjefrije
vogelenfûgelje
vogels houden voor de eierenfûgelmelke (sjoch melke)
vogels vangenfûgelfange (sjoch fange)
vogels vangen met een netfûgelflappe
volbrengenfolbringe (sjoch bringe)
voldoenfoldwaan (sjoch dwaan)
voldoen (betalen)fernoegje, fernoeie
volgenfolgje
volgieten (met drank)folboarne, foljitte u (sjoch jitte)
volgieten met water zodat ongedierte verdrinktôfdrinze, ôfdrinzgje
volgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinkenmûzedrille, mûzedrinzgje, mûzedrinzje
volgooienfolsmite (sjoch smite)
volhardenhoekhâlde (sjoch hâlde), úthurdzje
volhoudenfiterje, folhâlde (sjoch hâlde), útknikke
volksdansenfolksdûnsje
volleyballenfollybalje
volproppenfolpropje, foltriuwe (sjoch triuwe)
volschenkenfolskinke (sjoch skinke)
volsjouwenfoltôgje
volstaanfolstean (sjoch stean)
volstoppenfoltriuwe (sjoch triuwe), foltropje
volstoppen met etenpampe
volstromenfolstreame
voltooienfoltôgje, ôfweevje
voltrekkenfoltrekke (sjoch trekke)
vonnissenfûnisje
voor de broek gevenbritse
voor het zeggen hebbenkediizje, kedize
vooraangaanfoaroangean (sjoch gean)
vooraf etenfoarite u (sjoch ite)
voorafgaanfoarôfgean (sjoch gean)
voorbakkenfoarbakke
voorbedingenfoarbetingje
voorbehoudenfoarbehâlde u (sjoch hâlde)
voorbereidentariede (sjoch riede), tarisse
voorbeschikkenfoarbeskiede u (sjoch skiede), foarbeskikke
voorbestemmenfoarornearje
voorbij laten gaanfersitte u (sjoch sitte)
voorbijfietsenfoarbyfytse
voorbijgaanfoarbygean (sjoch gean), hinnetsjen u (sjoch tsjen)
voorbijglijdenfoarbyglydzje
voorbijkomenfoarbykomme u (sjoch komme)
voorbijlopenfoarbyrinne u (sjoch rinne)
voorbijrennenfoarbydrave
voorbijrijdenfoarbyride u (sjoch ride)
voorbijschietenfoarbysjitte u (sjoch sjitte)
voorbijzeilentrochsile
voorbindenfoarbine (sjoch bine)
voorblijvenfoarbliuwe (sjoch bliuwe)
voorbradenfoarbriede (sjoch briede)
voorbrengen (bij de rechter)foarbringe (sjoch bringe)
voordansenfoardûnsje
voordoenfoardwaan (sjoch dwaan), oppenearje
voordragenfoarbringe (sjoch bringe), foardrage (sjoch drage)
voordragen (voor een functie)talmeitsje (sjoch meitsje)
voordringenfoarkringe (sjoch kringe)
voordrogenfoardroegje
voorgaanfoargean (sjoch gean)
voorhebbenfoarhawwe (sjoch hawwe)
voorhoudenfoarhâlde (sjoch hâlde)
voorjaarsschoonmaak houdenmaitiidshúshimmelje
voorjokkenfoarflouwe
voorkiemenfoarkime, foarkymje
voorkomenfoarkomme (sjoch komme)
voorkomenfoarkomme (sjoch komme)
voorkomen van ongemakstoarmhoedzje
voorleggenfoarlizze (sjoch lizze)
voorleidenfoarliede (sjoch liede)
voorlezenfoarlêze (sjoch lêze)
voorlichtenfoarljochtsje
voorliegenferlige, foarlige
voorliggenfoarlizze (sjoch lizze)
voorlopenfoarrinne (sjoch rinne)
voormaaienfoarmeane
voorman zijnfuormanje
voormelkenfoarmelke u (sjoch melke)
voornemenfoarnimme (sjoch nimme)
vooropstellenfoaropstelle
vooroverbuigenfoaroerbûge
voorproevenfoarpriuwe (sjoch priuwe)
voorprogrammerenfoarprogrammearje
voorrekenenfoarrekkenje
voorrijdenfoarride (sjoch ride)
voorschietenfoarsjitte (sjoch sjitte)
voorschrijvenfoarskriuwe (sjoch skriuwe)
voorslaanfoarslaan u (sjoch slaan)
voorsnijdenfoarsnije (sjoch snije)
voorsorterenfoarsortearje
voorspannenfoarspanne
voorspelenfoarspylje
voorspellenfoarsizze (sjoch sizze), foarspelle, wytgje
voorspiegelenfoarprate, foarpreekje, foarspegelje
voorspoelenfoarspiele
voorsprekenfoarsprekke u (sjoch sprekke)
voorsprong geven (bij een spel)foarútjaan u (sjoch jaan)
voorstaanfoarstean (sjoch stean)
voorstellenfoarsmite u (sjoch smite), foarstelle, útstelle
voorstemmenfoarstimme
voortbewegengiselje
voortbewegen (snel)biizje
voortboerenfuortbuorkje
voortbordurenfuortbreidzje, trochborduere, trochborduerje
voortdravenfuortdrave
voortdurenfuortduorje, trochduorje
voortdurend geneesmiddelen gebruikenpampelje
voortduwenfoar jin út triuwe (sjoch triuwe)
voortduwen van een praam (platbodem)preamkeskowe, preamskowe
voorteggentrocheidzje
voortgang makentrochavensearje
voorthelpenfuorthelpe u (sjoch helpe)
voortijlenstrûze
voortjagenbejeie (sjoch jeie)
voortlevenfuortlibje
voortlopen op krukkenfuortkrukke
voortmakenjeze, opavensearje
voortplantenfuortplantsje, prokreëarje
voortredenerentrochredenearje
voortrekkenfoarlûke (sjoch lûke), foartrekke (sjoch trekke)
voortschrijdenfierder trêdzje
voortspruitenûntsprute
voortstuwenoandriuwe (sjoch driuwe), opdriuwe (sjoch driuwe)
voortsukkelenfuortkroadzje, ombargje, sjampelje, sjamperje
voorttelenfuorttylje, fuortwreidzje
voorttrekken van een schip door een paardpearderje, peardzje, pearterje, peartsje
voortvarenfuortfarre u (sjoch farre)
voortvloeientrochrinne (sjoch rinne)
voortwoekerentrochkankerje
voortzetten van het werkfuortarbeidzje
voortzwepenfuortfiterje
vooruitbestellenfoarútbestelle
vooruitbetalenfoarútbetelje
vooruitboerenfoarútbuorkje
vooruitbrengenfoarútbringe (sjoch bringe)
vooruitdenkenfoarúttinke u (sjoch tinke)
vooruitduwenfoarúttriuwe (sjoch triuwe)
vooruitetenfoarútite u (sjoch ite)
vooruitgaanfoarútbuorkje, foarútgean (sjoch gean)
vooruithelpenfoarúthelpe u (sjoch helpe), fuorthelpe u (sjoch helpe), pûssearje
vooruitkijkenfoarútsjen (sjoch sjen)
vooruitkomenfoarútkomme (sjoch komme), opeine
vooruitlopenfoarútrinne (sjoch rinne)
vooruitploeterenfoarútwrotte
vooruitrennenfoarútdrave
vooruitrijdenfoarútride (sjoch ride)
vooruitschietenfoarútsjitte u (sjoch sjitte)
vooruitspringenfoarútspringe u (sjoch springe)
vooruitstekenfoarútstekke u (sjoch stekke), foarútstykje
vooruitstrevenfoarútstribje
vooruitsturenfoarútstjoere
vooruitwerkenfoarútarbeidzje, foarútskreppe, foarútwurkje
vooruitzettenfoarútsette
vooruitzienfoarútsjen (sjoch sjen)
voorvallenfoarfalle u (sjoch falle)
voorverwarmenfoarferwaarmje
voorvloeienfoarfloeie
voorvoelenfoarfiele
voorwarmenfoarwaarmje
voorweidenfoarweide, foarweidzje
voorwekenfoarweakje
voorwendenbeare, foarjaan (sjoch jaan)
voorzeggenfoarsizze (sjoch sizze)
voorzeilenfoarsile
voorzettenfoarsette
voorzienfoarsjen (sjoch sjen)
voorzien van aasoanieze, oaniezje
voorzien van een (scherpe) puntpuntsje
voorzien van een padbepaadzje
voorzien van een plafondplafonnearje
voorzien van een pleisterpleisterje
voorzien van een randrânje
voorzien van een voeringbefuorje
voorzien van een walbewâlje
voorzien van een zoldersouderje
voorzien van hekkenbestekje
voorzien van kuiltjesbedobkje
voorzien van nieuwe zolensoalje
voorzien van tanden (inkervingen)takkelje
voorzien van zolenbesoalje
voorzingenfoarsjonge (sjoch sjonge)
voorzittenfoarsitte (sjoch sitte), foarsitterje
vorderenfereaskje, opeine
vorderen (opeisen)eigenje
vorderen (opeisen; vooruitgaan)foarderje
vorderen (vooruitgaan)eine
vorken (met vork verplaatsen)ferfoarkje, foarkje
vormenfoarmje
vormen van ijskegelsongelje
vormgevenfoarmjaan (sjoch jaan)
vousvoyerenjookje
vouwenfâldzje, teare
vracht varenfrachtfarre (sjoch farre)
vrachtrijdenfrachtride (sjoch ride)
vragenfreegje
vragen om een toegifttafreegje
vragen om nachtverblijfnachtbidde, nachtbiddelje
vretenfrette
vrezenduchtsje, eangje, freezje, freze
vriezenfrieze
vriezen (licht)risselje, russelje
vriezen (streng)oankoekje
vriezen en dooien (afwisselend)omwinterje
vrijenfamje, frije, hossebosje, hossebosse
vrijhoudenfrijhâlde u (sjoch hâlde)
vrijlatenfrijlitte (sjoch litte)
vrijmakenliberearje
vrijpleitenfrijpleitsje, skjinprate
vrijsprekenfrijskatte, frijsprekke (sjoch sprekke), relevearje
vrijstellenfrijstelle
vrijvechtenfrijfjochtsje (sjoch fjochtsje)
vrijwarenfrijwarje, yndemnisearje
vroedvrouw zijnhazzefange u (sjoch fange)
vroeg rooienierdolle
vuil worden door rondslingerenomsuterje
vuilbekkenfiisbekje, fiisprate
vuilmakenbepeaskje, bepeazgje, bepoatsje
vullenfolje
vullen van een beddezak met strobêdstopje
vurenfjurje
vuur met as bedekkenberekke u (sjoch rekke)
vuurspuwenfjoerspuie
vuurtje stokenbrantsjebaarne, fjurkestoke

Thús