Nederlânske tiidwurden begjinnend mei W

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

waaienwaaie
waaien (zacht)labberje
waaierenwaaierje
waarborgenwaarboargje
waarderenwurdearje
waarmakenwiermeitsje u (sjoch meitsje)
waarnemenwaarnimme u (sjoch nimme)
waarschuwenfernije, warskôgje
waarzeggenkaartlizze u (sjoch lizze), wiersizze u (sjoch sizze)
wachtenwachtsje
wachthoudenwachthâlde u (sjoch hâlde)
wachtlopenwachtrinne u (sjoch rinne)
wadenpeadzje, peaskje, peazgje, wâdzje
wadlopenwaadrinne u (sjoch rinne)
wafelbakkenwafelbakke
wagenaventoerje, weagje
waggelenwaggelje, wraggelje
wakenweitsje u, wekje
walgenwalgje
walmenwalmje
walsenwalse
wandelengongelje, kuierje, wannelje
wanenwane
wanhopenwanhoopje
wankelenwankelje, webelje, weevje, wevelje, wriggelje
wantrouwenwantrouwe
wapenenwapenje
wapperenwapperje, wynderje
warm kledenbebakerje
warmenwaarmje
warmlopenwaarmrinne u (sjoch rinne)
wasemenwazemje
wassenwaaksje, waskje u
waterenwetterje
watergolvenwettergolvje
waterskiënwetterskye
watertandenit wetter om 'e tosken rinne u (sjoch rinne), wettertoskje
watertrappenwettertraapje
watterenwattearje
wauwelenbaffelje, tsjaffelje, wauwelje
weddenwedzje
wedervarenwjerfarre u (sjoch farre)
wederverhurenwerferhiere
wederverkopenwerferkeapje u (sjoch keapje)
weeklagenweekleie u (sjoch kleie)
weergalmenwjergalmje, wjerlûdzje
weergevenwerjaan u (sjoch jaan)
weerhoudentebekhâlde u (sjoch hâlde), wjerhâlde u (sjoch hâlde)
weerklinkenwjerklinke u (sjoch klinke)
weerleggenwjerlizze u (sjoch lizze)
weerspiegelenwjerspegelje
weersprekenwjersprekke u (sjoch sprekke)
weerstaantsjinstean u (sjoch stean), wjerstean u (sjoch stean)
weerstrevenwjerstribje
weerzienwersjen u (sjoch sjen)
wegbergenbesidebergje u (sjoch bergje), ferstopje
wegblazenfuortblaze
wegblijvenweibliuwe u (sjoch bliuwe)
wegbrandenweibrâne
wegbrekenweibrekke u (sjoch brekke)
wegbrengenweibringe u (sjoch bringe)
wegcijferenweisiferje
wegdenken (buiten beschouwing laten)weitinke u (sjoch tinke)
wegdoenfuortdwaan u (sjoch dwaan), weidwaan u (sjoch dwaan)
wegdooienweiteie
wegdragenfuortdrage u (sjoch drage)
wegdrijvenfuortdriuwe u (sjoch driuwe), weidriuwe u (sjoch driuwe)
wegduikenweidûke
wegduwenfuorttriuwe u (sjoch triuwe), weifiere, weitriuwe u (sjoch triuwe)
wegebbenwei-ebje
wegenwage u
weggaanfuortgean u (sjoch gean), weigean u (sjoch gean)
weggevenfuortjaan u (sjoch jaan), weijaan u (sjoch jaan)
wegglijdenfuortglide u (sjoch glide), weiglide u (sjoch glide)
weggooienfuortsmite u (sjoch smite), weigoaie
weggravenfuortgrave u (sjoch grave)
weghalenweihelje
wegjagenweireagje
wegkapenweitake
wegkegelenfuortkegelje
wegkerenweikeare
wegkijkenfuortsjen u (sjoch sjen)
wegkomenfuortkomme u (sjoch komme), weikomme u (sjoch komme)
wegkruipenweikrûpe
wegkwijnenweikwine
weglatenweilitte u (sjoch litte)
wegleggenbesidelizze u (sjoch lizze), weilizze u (sjoch lizze)
wegleidenfuortliede u (sjoch liede)
weglopenfuortrinne u (sjoch rinne), weirinne u (sjoch rinne)
weglopen (vluchten)útnaaie, útnagelje
wegmaaienfuortmeane, weimeane
wegmakenweimeitsje u (sjoch meitsje)
wegmoffelenbesidestopje, weimoffelje, weimuozje
wegnemenweinimme u (sjoch nimme)
wegpakkenweipakke
wegpromoverenweipromovearje
wegragenweireagje
wegrakenfuortreitsje u (sjoch reitsje), weislagje
wegreizenweireizgje
wegrijdenfuortride u (sjoch ride)
wegroepenweiroppe u (sjoch roppe)
wegroestenweirustkje
wegrottenweirotsje
wegschenkenweiskinke u (sjoch skinke)
wegschietenfuortsjitte u (sjoch sjitte), weisjitte u (sjoch sjitte)
wegschrappentrochkrasse
wegschuilenweiskûlje
wegslaanfuortslaan u (sjoch slaan), weislaan u (sjoch slaan)
wegslepenfuorttôgje, weislepe, weitôgje
wegslijpenweislypje
wegsluipenfuortslûpe u (sjoch slûpe), weislûpe u (sjoch slûpe)
wegsmijtenfuortdonderje, fuortsmite u (sjoch smite), weismite u (sjoch smite)
wegsnijdenfuortsnije u (sjoch snije), weisnije u (sjoch snije)
wegspattensnjitte
wegspelenweispylje
wegspoelenweispiele
wegspringenfuortspringe u (sjoch springe)
wegstemmenfuortstimme
wegstervenweistjerre u (sjoch stjerre)
wegstoppenbesidebringe u (sjoch bringe), weistopje
wegstrepenweistreekje
wegstromenweistreame
wegsturenfuortstjoere, weistjoere
wegterenweitarre
wegtrappenfuorttraapje, weitraapje
wegtrekkenfuortgean u (sjoch gean), fuortlûke u (sjoch lûke), fuorttsjen u (sjoch tsjen), weilûke u (sjoch lûke)
wegvallenweifalle u (sjoch falle)
wegvegenweifeie u (sjoch feie)
wegvliegenfuortfleane u (sjoch fleane)
wegvloeienfuortfloeie
wegvluchtenfuortflechtsje u (sjoch flechtsje)
wegvoerenfuortfiere, weifiere
wegwaaienfuortwaaie
wegwerkenweiwurkje
wegwerpenfuortwerpe u (sjoch werpe)
wegzagenweiseagje
wegzakkenweisakje
wegzettenfuortsette, weisette
wegzinkenweisinke u (sjoch sinke)
weifelendriigje, wifkje
weigerenferpoffe, wegerje
wekenweakje
wekken (groente inmaken)wekke
wekken (wakker maken)wekje
wekken (wakker maken)wekker meitsje
weldoengoeddwaan u (sjoch dwaan), woldwaan u (sjoch dwaan)
wellenwâlje, welje, welle
welvenwulvje
wemelenwimelje
wendenkrieme, weine, wine
wenenskrieme, weine
wenkenwinke u
wennenwenne
wensenwinskje
wentelenwintelje
wentelen (herhaald)revolvearje
wentelen (van een paard)wâlterje
werenwaarje, warre, wierje
werkenarbeidzje, wurkje
werken (ijverig)skreppe, warberje
werken (ruw, slordig)rûgje
werken (ruw, slordig, verkwistend)rûchbûtse, rûchhouwe
werken met de plonsstokrilkje
werken met een steekijzer bij het turfmakenizerje
werpensaaie, werpe u
wervelentwirje
wervenwinne u
wetenwitte u
wettigenwettigje
wevenweevje
wiebelenwibelje, wilewaalje, wilewarlje, wippelje
wiedenhoukje, widzje, wjudde, wjûde, wjûdzje
wiegenroeikje, ruoikje
wieken (vliegen van vogels)wjukje
wielrennenhurdfytse
wijdenwije
wijder makenwiidzje
wijkenwike u
wijsmakenwiismeitsje u (sjoch meitsje)
wijtenwite u
wijzenwize
wijzigenwizigje
wikkelenberôlje, wuolje
wikkenwikke
wild heen en weer bewegenbauje
wildplassenwyldpisje
willenwolle u
windenwine
windsurfenwynsurfe, wynsurve
winkelenwinkelje
winkelen op internetynternetwinkelje
winnenwinne u
winterenwinterje
wippenweefopje, wipgatsje, wippe
wispelenwispelje
wispelturig zijntribelje
wisselenwikselje
wissenwiskje
wittenwytsje
witwassenwytwaskje u (sjoch waskje)
woedenwoedzje
woekerenkankerje, woekerje
woelenomridelje, omskeuke, omwrame, omwrantelje, woele, woelje, wrantelje, wrotte
wolkammenwolkjimme
wolken vormenwolkje
wondenwûnje
wonenwenje
wordenwurde u
wormen gravenwjirmdolle
worstelenwrakselje
wortelenwoartelje
wortelschietenwoartelsjitte u (sjoch sjitte)
worteltrekkenwoartellûke u (sjoch lûke)
wrakenrekusearje
wrekenwreke
wriemelenwrimelje
wrijvenwriuwe u
wrikkenwrigje, wrikke
wringenwringe u
wroegenwroegje
wroetenwrotte
wrokkenwrokje
wuivenwiuwe
wurgenwjirgje, wurgje
wurmenwjirmje

Home