Nederlânske tiidwurden begjinnend mei W

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

waaienwaaie
waaien (zacht)labberje
waaierenwaaierje
waarborgenwaarboargje
waarderenwurdearje
waarmakenwiermeitsje (sjoch meitsje)
waarnemenbeloaitsje (sjoch loaitsje), waarnimme (sjoch nimme)
waarnemen door scherp te turenbedigerje, bedikerje
waarschuwenfernije, warskôgje
waarzeggenkaartlizze (sjoch lizze), wiersizze (sjoch sizze)
wachtenwachtsje
wachten op de volgende treinoerwachtsje
wachthoudenwachthâlde (sjoch hâlde)
wachtlopenwachtrinne (sjoch rinne)
wadenmjukselje, peadzgje, peadzje, peaskje, peaterje, peatsje, peatskje, peatterje, peazgje, peazje, wâdzje
waden door een sloot (bijv. van koeien)sleatsjebaaie, sleatsjebruie, sleatsjeride u (sjoch ride), sleatsjerinne u (sjoch rinne), sleatsjesile
waden door modden en slijkmodderbaaie, modderbatse
wadlopenwaadrinne (sjoch rinne)
wafelbakkenwafelbakke
wagenaventoerje, weagje
wagens maken (produceren; repareren)weinmeitsje (sjoch meitsje)
waggelenpoddebûkje, waggelje, wraggelje
wakenweitsje , wekje
walgenwalgje
walmenreekje, walmje
walsenwalse
wandelengongelje, kuierje, wannelje
wanenwane
wanhopenwanhoopje
wankelenswinkelje, wankelje, webelje, weevje, wevelje, wriggelje
wantrouwenmistrouwe, wantrouwe
wapenenwapenje
wapperenwapperje, wynderje
warm aankledenynbakerje
warm kledenbebakerje
warmenwaarmje
warmlopenwaarmrinne (sjoch rinne)
wasemenwazemje
wassengrobbelje, waaksje, waskje
wassen van de harenhierwaskje (sjoch waskje)
wassen van koeienstaartensturtwaskje u (sjoch waskje)
waterenstrule, wetterje
watergolvenwettergolvje
waterskiënwetterskye
watertandenit wetter om 'e tosken rinne (sjoch rinne), wettertoskje
watertrappenwettertraapje
watterenwattearje
wauwelenbaffelje, tsjaffelje, wauwelje
weddenwedzje
wedervarenwjerfarre (sjoch farre)
wederverhurenwerferhiere
wederverkopenwerferkeapje (sjoch keapje)
weeklagenomtjirmje, weekleie (sjoch kleie)
weer leesbaar maken van lettersopletterje
weergalmenwjergalmje, wjerlûdzje
weergevenwerjaan (sjoch jaan)
weerhoudentebekhâlde (sjoch hâlde), weromhâlde (sjoch hâlde), wjerhâlde (sjoch hâlde)
weerkaatsentebekkeatse
weerklinkenwjerklinke (sjoch klinke)
weerleggenwjerlizze (sjoch lizze)
weerlichtenwjerljochtsje
weerspiegelenwjerspegelje
weersprekenwjersprekke (sjoch sprekke)
weerstaantsjinstean (sjoch stean), wjerstean (sjoch stean)
weerstrevenwjerstribje
weerzienwersjen (sjoch sjen)
wegbergenbesidebergje (sjoch bergje), ferstopje, weibergje (sjoch bergje), weistoaie
wegblazenfuortblaze, weiblaze
wegblijvenweibliuwe (sjoch bliuwe)
wegbrandenweibrâne
wegbrekenweibrekke (sjoch brekke)
wegbrengenweibringe (sjoch bringe)
wegcijferenweisiferje
wegdenken (buiten beschouwing laten)weitinke (sjoch tinke)
wegdoenfuortdwaan (sjoch dwaan), weidwaan (sjoch dwaan)
wegdooienweiteie
wegdraaienmisdraaie
wegdragenfuortdrage (sjoch drage)
wegdrijvenfuortdriuwe (sjoch driuwe), weidriuwe (sjoch driuwe)
wegduikenweidûke
wegduwenfertriuwe u (sjoch triuwe), fuorttriuwe (sjoch triuwe), weifiere, weitriuwe (sjoch triuwe)
wegdwarrelenfertwirje, fertwjirje
wegebbenwei-ebje
wegenwage
wegfietsenfuortfytse
weggaanfuortgean (sjoch gean), opskoenderje, weigean (sjoch gean)
weggaan met tegenzinfuortsoargje, weisoargje
weggevenfuortjaan (sjoch jaan), weijaan (sjoch jaan)
wegglijdenfuortglide (sjoch glide), fuortglydzje, weiglide (sjoch glide)
weggooienfuortsmite (sjoch smite), weigoaie
weggravenfuortgrave (sjoch grave)
weghalenferwiderje, weihelje
weghalen van waterplanten uit de slootrútride u (sjoch ride)
weghebben van (lijken op)weihawwe (sjoch hawwe)
weghelpenfuortrêde (sjoch rêde)
weghollenfuortdrave
wegjagenfuortbalje, fuortbanne, fuortreagje, kassebanne, weireagje
wegkapenweitake
wegkegelenfuortkegelje
wegkerenweikeare
wegkijkenfuortsjen (sjoch sjen)
wegkomenfuortkomme (sjoch komme), weikomme (sjoch komme)
wegkrijgenfuortkrije u (sjoch krije)
wegkruipenbeskûlkrûpe, ferkrûpe, fersidekrûpe, fuortkrûpe, weikrûpe
wegkwijnenfergrine, ferknieze, ferkwine, fertiigje, fertjirmje, weikwine
weglachenfuortlaitsje u (sjoch laitsje)
weglatenomittearje, weilitte (sjoch litte)
wegleggenbesidelizze (sjoch lizze), weilizze (sjoch lizze)
wegleidenfuortliede (sjoch liede)
weglokkenweitokje
weglopenfuortrinne (sjoch rinne), hinnerinne u (sjoch rinne), ôfskonkje, pykje, útmiterje, útmjirkje, útnigelje, útspikerje, weirinne (sjoch rinne)
weglopen (onbesuisd)hinnebruie
weglopen (smeren)fuortbruie
weglopen (vluchten)útnaaie, útnagelje
wegmaaienfuortmeane, weimeane
wegmakenweimeitsje (sjoch meitsje)
wegmoffelenbesidestopje, fermoffelje, fuortmuozje, weimoffelje, weimuozje
wegnemendelnimme (sjoch nimme), weinimme (sjoch nimme)
wegpakkensnaaie, weipakke
wegpikkenweipikke
wegpratenfuortprakkesearje, fuortprate
wegpromoverenweipromovearje
wegragenweireagje
wegrakenfuortreitsje (sjoch reitsje), weislagje
wegreizenweireizgje
wegrekenenweirekkenje
wegrijdenfuortride (sjoch ride)
wegroepenweiroppe (sjoch roppe)
wegroestenweirustkje
wegrottenweirotsje
wegschenkenweiskinke (sjoch skinke)
wegschietenfuortsjitte (sjoch sjitte), weisjitte (sjoch sjitte)
wegschoppenfuortskoppe
wegschrappentrochkrasse
wegschuilenweiskûlje
wegslaanfuortslaan (sjoch slaan), weislaan (sjoch slaan)
wegslepenfertôgje, fuortslepe, fuorttôgje, weislepe, weitôgje
wegslijpenweislypje
wegslingerenfuortskaaie, fuortswikke, snjitte
wegsluipenfuortglûpe, fuortslûpe (sjoch slûpe), útwine, weislûpe (sjoch slûpe)
wegsmijtenfersmite u (sjoch smite), fuortdonderje, fuortsmite (sjoch smite), weibruie, weismite (sjoch smite)
wegsnijdenfuortsnije (sjoch snije), weisnije (sjoch snije)
wegspattensnjitte
wegspelenweispylje
wegspoedenfuortstrike u (sjoch strike)
wegspoelenferspiele, weispiele
wegspringenfuortspringe (sjoch springe)
wegstemmenfuortstimme
wegstervenweistjerre (sjoch stjerre)
wegsterven (van geluid)weiswine (sjoch swine)
wegstoppenbesidebringe (sjoch bringe), weistopje
wegstouwenweistoaie
wegstrepenweistreekje
wegstromenweistreame
wegsturenbonsjoere, fuortbonsjoere, fuortkassebanne, fuortstjoere, kossebanne, ôfbanderje, weistjoere
wegtanenweitane
wegterenweitarre
wegtrappenfuorttraapje, weitraapje
wegtrekkenfuortgean (sjoch gean), fuortlûke (sjoch lûke), fuorttsjen (sjoch tsjen), hinnetsjen u (sjoch tsjen), weilûke (sjoch lûke), weitsjen (sjoch tsjen)
wegvallenweifalle (sjoch falle)
wegvarenfuortfarre u (sjoch farre)
wegvegenweifeie (sjoch feie)
wegvegen van zweetswitfeie (sjoch feie)
wegvliegenfuortfleane (sjoch fleane)
wegvloeienfuortfloeie
wegvluchtenfuortflechtsje
wegvoerenfuortfiere, weifiere
wegwaaienfuortwaaie, weiwaaie
wegwerkenweiwurkje
wegwerken van rafels door textiel om te naaienomslinge
wegwerpenfuortbruie, fuortwerpe (sjoch werpe), weisoale, weisoalje
wegwroetenweiwrotte
wegzagenweiseagje
wegzakkenweisakje
wegzeilenútsile
wegzendenfuortskikke
wegzettenfuortsette, weisette
wegzinkenweisinke (sjoch sinke)
weidenweidzje
weifelendriigje, wifkje
weigerenferdije, ferhippe, ferknikke, ferpoffe, wegerje
weigeren (niet afgaan)ketse, kitse, kjitse
wekenweakje
wekken (groente inmaken)wekke
wekken (wakker maken)wekje, wekker meitsje (sjoch meitsje)
weldoengoeddwaan (sjoch dwaan), woldwaan (sjoch dwaan)
wellenwâlje, welje, welle
welslagenmeislagje
welvenwulvje
wemelenwimelje, wimmelje
wendenkrieme, omswaaie, weindzje, weine, weinje, wine
wenenskrieme, weindzje, weine, weinje
wenkenwinke
wennenwenne
wensenwinskje
wentelenwintelje
wentelen (herhaald)revolvearje
wentelen (van een paard)wâlterje
wentelen in zand (vogels)molje, moudzje
werenwaarje, warre, wierje
werkenarbeidzje, wurkje
werken (haastig; slordig)heibeie
werken (ijverig)skreppe, warberje
werken (ploeteren)bealgje, hûdzje
werken (ruw; slordig)rûgje
werken (ruw; slordig; verkwistend)rûchbûtse, rûchhouwe
werken met de plonsstokrilkje
werken met een steekijzer bij het turfmakenizerje
werken op het landlânarbeidzje
werken terwijl collega's stakenûnderkrûpe
werpensaaie, werpe
werpen van centen of knikkers (spel)beule, streekjesmite u (sjoch smite)
wervelentwirje
wervenwerve, winne
wetenwitte
wettenhotsje
wettigenwettigje
wevenweevje, weve
wiebelenomweevje, omweve, omwimelje, wibelje, wilewaalje, wilewarlje, wippelje
wiedenhoukje, widzje, wjudde, wjûde, wjûdzje
wieden met de handhantsjewjudde, hantsjewjûde, hantsjewjudzje, hantsjewjûdzje, hânwjudde, hânwjûde, hânwjudzje, hânwjûdzje
wiegelenwavelje
wiegenroeikje, ruoikje, soeikje, wigelje, wiggelje, wiigje
wieken (vliegen van vogels)wjukje
wielrennenhurdfytse
wijdenwije
wijder makenwiidzje
wijkenwike
wijsmakenfoarprate, wiismeitsje (sjoch meitsje)
wijtenwite
wijzenwize
wijzigenwizigje
wikkelenberôlje, wuolje
wikkenwikke
wild heen en weer bewegenbauje
wildplassenwyldpisje
willenwolle
windenwine
windsurfenwynsurfe, wynsurve
winkelenwinkelje
winkelen op internetynternetwinkelje
winnenwinne
winnen van een prijspriiswinne u (sjoch winne)
winterenwinterje
wippenweefopje, wipgatsje, wippe
wispelenwispelje
wispelturig zijntribelje
wisselenwikselje
wisselen van tandenfertoskje
wissenwiskje
wit makenwytsje
witmaken van voegen met witkalkkrytwytsje
wittenwytsje
witten van murenmuorrewytsje
witwassenwytwaskje (sjoch waskje)
woedenwoedzje
woekerenkankerje, woekerje
woelenomridelje, omskeuke, omwine, omwrame, omwrantelje, woele, woelje, wrantelje, wrotte
wolkammenwolkjimme
wolken vormenwolkje
wondenwûnje
wonenhúskje, húsmanje, húzje, hûzje, wenje
woord houdenwurdhâlde u (sjoch hâlde)
wordenwurde
wormen gravenwjirmdolle
worstelenwrakselje
worstelen (aanhoudend)omwrakselje
wortelenwoartelje
wortelschietenwoartelsjitte (sjoch sjitte)
worteltrekkenwoartellûke (sjoch lûke)
wrakenrekusearje
wrekenwreke
wriemelenwimerje, wrimelje
wrijvenwriuwe
wrikkenwrigje, wrikke
wringenwringe
wroegenwroegje
wroetenwrotte
wrokkenopwrokje, wrokje
wuivenwiuwe
wurgenwjirgje, wurgje
wurmenwjirmje

Thús