Nederlânske tiidwurden begjinnend mei Z

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

zaaiensiedzje
zadelensealje
zagenseagje
zakdoekje leggendoekjebelizze u (sjoch lizze)
zakkensakje, saksearje
zaklopensekjerinne u (sjoch rinne)
zalvensalvje
zand afgravensânje
zand uitgravenútsânje
zandstralensânstrielje
zandstrooiensanstruie
zanikenbeëamelje, sanikje
zedeprekensedepreekje
zeezeilenseesile
zegelensegelje
zegelplakkensegelplakke, segeltsjeplakke
zegenensegenje, seingje, seinigje, seinje
zeggensizze u
zeikenmige
zeilensile
zemelenseamelje
zemenhimmelje
zepensjipje
zetelensetelje
zettensette
zeulentôgje
zeureneamelje, jeuzelje, krimmenearje, neulje, sangerje, seure, singerje
zevensilje
zieltogensyltôgje
zienloaitsje u, sjen u
zigzaggensigesaagje
zijnwêze u
zingensjonge u
zinkensinke u
zinloos werk doenwetterterskje
zinnensinne, sinnigje
zinspelensinspylje
zittensitte u
zoekensykje u
zoekmakenweigrieme
zoekrakenweireitsje u (sjoch reitsje), weiwurde u (sjoch wurde)
zomenseamje
zomerensimmerje
zondigensûndigje
zonnebadensinnebaaie
zonnebakkensinnebakke
zonnensintsje
zorgensoargje
zoutensâltsje
zuchtenstinne
zuigenslokke, sûgje
zuipensûpe
zuipen van wijnwynbealgje, wynsûpe
zuiverenskjinje
zullensille u
zwaaienswaaie
zwabberenswabberje
zwachtelenferbine u (sjoch bine)
zwakker wordenswakje
zwelgenslokke
zwellentine, útsette
zwemmenswimme u
zwenkenswinke
zweren (eed afleggen)swarre
zweren (etteren)swolle
zwermenswaarmje
zwervenswabberje, swalkje, swerve u
zwetenswitte
zwetsenswetse
zwevensweve
zwijgenswije
zwinden (verdwijnen)swine u
zwoegenadamje, bodzje, ezelje, moardzje, pochelje, wrame

Home