Nederlânske tiidwurden begjinnend mei Z

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

zaaiensiedzje
zacht wordenmeuke, mokerje
zadelensealje
zagensaagje, seagje
zagen in ijs (openingen maken)iisseagje
zagen op de viool (raspen)fioeleseagje
zagen van stenenstienseagje
zakdoekje leggendoekjebelizze (sjoch lizze)
zakelijk optredenkoartkrieme
zakjes plakkenpûdsjeplakke
zakkensakje, saksearje
zakken (voor een examen)kelderje
zaklopensekjerinne (sjoch rinne)
zalvensalvje
zand afgravensânje
zand uitgravenútsânje
zandstralensânstrielje
zandstrooiensanstruie
zanikenbeëamelje, eamelje, jeuzelje, omtjirmje, sanikje
zedeprekensedepreekje
zeezeilenseesile
zegelensegelje
zegelplakkensegelplakke, segeltsjeplakke
zegenensegenje, seingje, seinigje, seinje
zegevierenboppekomme (sjoch komme)
zeggensizze
zeikenmige
zeilensile
zemelenseamelje
zemenhimmelje
zepensjipje
zetelensetelje
zettensette
zeulentôgje
zeurenblaaie, eamelje, jeuzelje, krimmenearje, neulje, neutelje, sangerje, seure, singerje, tsjousterje, tsjouwe
zeuren (aanhoudend)oansangerje
zeuren (voortdurend)omtsjouwe
zevensilje, souje
zeven van erwteneartsouje
ziek worden van kouferkjeldzje
ziekelijk zijnheukelje, heukerje, miezelje, mizelje, omheukerje
ziekmelden op maandag na vertier op zondagmoandeihâlde u (sjoch hâlde)
zieltogengybje, syltôgje
zienloaitsje , sjen
zigzaggensigesaagje
zijnwêze
zingensjonge
zinkensinke
zinloos werk doenwetterterskje
zinnensinne, sinnigje
zinspelensinspylje
zitplaatsen verhurenplakferhiere
zittensitte
zitten op een stoel (voortdurend)popeldrukke
zittend glijdenpoepertsjeglide u (sjoch glide), poepertsjeride u (sjoch ride), poepertsjesljurkje
zoekenôfeidzje, sykje
zoeken naar een plaats of baanplaksykje u (sjoch sykje)
zoekmakenweigrieme, weimale, weimjoksje
zoekrakenweireitsje (sjoch reitsje), weiwurde (sjoch wurde)
zomenseamje
zomerensimmerje
zondigensûndigje
zonnebadensinnebaaie
zonnebakkensinnebakke
zonnensintsje
zorgensoargje
zorgen makenbekommerje
zoutensâltsje
zuchtenstinne
zuigenkloarkje, slokke, sûgje
zuipenpoaie, poeie, seupelje, sûpe
zuipen van wijnwynbealgje, wynsûpe
zuiverenskjinje, suverje
zuiveren van een drenkput (bijv. weghalen van waterplanten)dobbeflagje
zuiveren van een sloot (bijv. weghalen van waterplanten)sleatflagje
zullensille
zuur wordenbesoerje, besuorje
zwaaienswaaie
zwaar zijnpûnje
zwaarder wordenoanswierje
zwabberenswabberje
zwachtelenferbine (sjoch bine), swangelje
zwakker wordenswakje
zwaneneieren op één na uit een nest halenswannemelke u (sjoch melke)
zwart afgevenôfswartsje
zwart makenswartsje
zwart maken van iemandôflekje
zwart wordenswartsje
zwartkijkenswartsjen u (sjoch sjen)
zweefvliegensweeffleane u (sjoch fleane)
zwelenswylje
zwelgenslokke
zwellentine, útsette
zwemmenswimme
zwemmen op z'n hondjesgrûntsjeklauwe, hûneklauwe, hûntsjeklauwe
zwenkenswinke
zwepenpytskje, swypkje
zweren (eed afleggen)swarre
zweren (etteren)swolle
zwermenswaarmje
zwervenomstrike u (sjoch strike), swabberje, swalkje, swerve
zwetenswitte
zwetsenswetse
zwettenswette
zwevensweve
zwichtenswichte, swichtsje, swifte
zwiepenswypkje
zwierendideldeintsje, didelje
zwijgenswije
zwinden (verdwijnen)swine
zwoegenadamje, bodzje, ezelje, moardzje, pochelje, poddebûkje, swoegje, wrame

Thús