Test dyn kennis fan tiidwurden en bûgingen

  Tip foar lesjouwers  
Wolst hjir in tal eigen oefeningen hawwe? Stjoer de sinnen en antwurden nei tiidwurden@gmail.com en wy nimme se op.

Oefening 1 - In goed begjin

Tusken de fjouwerkante heakjes [ ] stiet de ynfinityf fan in tiidwurd. Kies ûnder de sin de korrekte bûging fan dat tiidwurd en klik op 'e Test-knop om dyn antwurd te kontrolearjen.

Pas earst de notiid ta:

1. In goed begjin [wêze] it heale wurk.
 

2. De bakker [bakke] lekkere bôlen.
 

3. Ik [harkje] nei de radio.
 

4. Sille wy moarn nei de merk [gean]?
 


Pas de doetiid ta:

5. Ik [fytse] mei tsjinwyn nei it fuotbalstadion.
 

6. Ik [diele] in berjocht op sosjale media.
 

7. De frou [neame] har freon koezjend "bearke".
 


Pas it mulwurd ta:

8. Nei in lange stúdzje bin ik húsdokter [wurde].
 

9. Sy hat my in moai ferhaal [fertelle].
 

10. De famylje hat lang yn Beetstersweach [wenje].
 

  Klik hjir foar it resultaat  

 

 

Thús