Oersjoch ûnregelmjittige tiidwurden

Op dizze side fynst in oersjoch fan alle ûnregelmjittige tiidwurden mei de haadbûgingen.
Brûk de Sortearje-knoppen om 'e folchoarder te feroarjen.
Klik op 'e ynfinityf-hyperlink foar de details fan it tiidwurd mei alle bûgingen en foarbylden.

Yn it oersjoch steane alle basistiidwurden, ynklusyf b.g. sjen.
Fia de hyperlink fynst ek in protte gearstalde tiidwurden, sa as neisjen en weromsjen.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

B

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

W

tiidwurden

NL Ynfinityf Notiid Doetiid Mulwurd
bederven, verwennenbedjerreik bedjerbedoarbedoarn
bedriegenbedrageik bedraachbedreach (ek bedroech)bedragen
beginnenbegjinneik begjinbegûnbegûn
belijdenbelideik beliidbeliedbeliden
bergenbergjeik bergjeburchburgen
bezwijkenbeswikeik beswykbeswiekbeswykt
biedenbiedeik biedbeabean
bindenbineik bynbûnbûn
bijtenbiteik bytbietbiten
bloedenbliedeik bliedbletteblet
blijkenblikeik blykbliekbleken (ek blykt)
blinkenblinkeik blinkblonkblonken
blijvenbliuweik bliuwbleaubleaun
brekenbrekkeik brekbrutsbrutsen
braden, broedenbriedeik briedbrettebret
brengenbringeik bringbrochtbrocht
dekkendekkeik dekduts (ek diek)dutsen
durvendoare (ek doarre)ik doardoarstdoarst (ek doaren, doard)
dragendrageik draachdroechdroegen
drinkendrinkeik drinkdronkdronken
drijvendriuweik driuwdreaudreaun
doendwaanik dochdiedien
vallenfalleik falfoelfallen
vangenfangeik fangfongfongen
varenfarreik farfearfearn
vegenfeieik feifagefage
verdervenferdjerreik ferdjerferdoarferdoarn
verdwijnenferdwineik ferdwynferdwûnferdwûn
vergetenferjitteik ferjitfergeatfergetten
verliezenferliezeik ferliesferlearferlern
vindenfineik fynfûnfûn
vechtenfjochtsjeik fjochtsjefochtfochten
vliegenfleaneik flean (ek fljoch)fleachflein
vlechtenflechtsjeik flechtsjeflochtflochten
vretenfretteik fretfrietfretten
vriezenfriezeit friestfrearferzen
gaangeanik geangie (ek gong)gien (ek gongen)
genezengenêzeik genêsgeniesgenêzen
glijdenglideik glydgliedgliden
glimmenglimmeik glimglomglommen
gravengraveik graafgroefgroeven
grijpengripeik grypgriepgrepen (ek grypt)
houdenhâldeik hâldholdholden
hebbenhawweik ha(w)hiehân
helpenhelpeik helpholpholpen
hangenhingjeik hingjehonghongen
bevelen, gebieden, hetenhjitteik hjithiethjitten
eteniteik ytietiten
geven, toedienenjaanik joujoechjûn
jagenjeieik jeijagejage
gelden, kostenjildeik jildjildejilden
gietenjitteik jitgeatgetten
kopenkeapjeik keapjekochtkocht
kennenkenneik kenkoekend
kiezenkiezeik kieskeaskeazen
kunnenkinneik kinkoekinnen (ek kind)
klagenkleieik kleiklageklage
klimmenklimmeik klimklomklommen
klinkenklinkeik klinkklonkklonken
klimmenkliuweik kliuwkleaukleaun
knijpenknipeik knypkniepknypt
kokenkoaitsjeik koaitsjekôkekôke
komenkommeik komkaamkommen
krijgenkrijeik krijkrigekrige
krimpenkrimpeik krimpkrompkrompen
dringenkringeik kringkrongkrongen
krenkenkrinkeik krinkkronkkronken
jammeren, krijtenkriteik krytkrietkriten
lachenlaitsjeik laitsjelakelake
lezenlêzeik lêslieslêzen
leidenliedeik liedlatelaat
luidenliedeik liedlettelet
latenlitteik litlietlitten
leggen, liggenlizzeik lisleilein
kijken, zienloaitsjeik loaitsjelôkelôke
trekkenlûkeik lûklutslutsen
mogenmeieik meimochtmocht
makenmeitsjeik meitsjemakkemakke
melkenmelkeik melkmolkmolken
merkenmerkeik merkmurkmurken
mengenmingeik mingmongmongen
metenmjitteik mjittmeatmetten
moetenmoatteik moatmoastmoatten
nemennimmeik nimnaamnommen
proevenpriuweik priuwpreaupreaun
reddenrêdeik rêdrêderêden
rakenreitsjeik reitsjerekkerekke
rekkenrekkeik rekrutsrutsen
rijdenrideik rydriedriden
radenriedeik riedretteret
lopenrinneik rinrûnrûn
rijtenriteik rytrietriten
rijgenriuweik riuwreaureaun
roepenroppeik roprôproppen
kokensiedeik siedseasean
zullensilleik silsoesillen
zinkensinkeik sinksonksonken
zittensitteik sitsietsitten
zeggensizzeik sisseisein
kijken, ziensjenik sjochseachsjoen
schietensjitteik sjitskeatsketten
zingensjongeik sjongsongsongen
scheldenskelleik skelskoldskolden
scheppen (maken)skeppeik skepskoepskepen
scheidenskiedeik skiedskateskaat (ek skieden)
schenkenskinkeik skinkskonkskonken
schijtenskiteik skytskietskiten
schrikkenskrikkeik skrikskrokskrokken
schrijvenskriuweik skriuwskreauskreaun
slaanslaanik slaan (ek slach)sloechslein
slapensliepeik sliepslepteslept
slinkenslinkeik slinkslonkslonken
slijtensliteik slytslietsliten
sluipenslûpeik slûpslûpteslûpen (ek slûpt)
sluitensluteik slútsleatsletten
smakensmeitsjeik smeitsjesmakkesmakke
smelten (metaal)smelteik smeltsmoltsmolten
smijtensmiteik smytsmietsmiten
snijdensnijeik snijsniesnien
snuitensnuteik snútsnutesnuten
spinnenspinneik spinspûnspûn
spijtenspiteit spyt myspietspiten
splijtenspliteik splytsplietspliten
sprekensprekkeik spreksprutssprutsen
spreidenspriedeik spriedspratespraat
springenspringeik springsprongsprongen
staansteanik steanstiestien
stekenstekkeik stekstutsstutsen
stelenstelleik stelstielstellen
stervenstjerreik stjerstoarstoarn
stotenstjitteik stjitstjittestjitten
stinkenstjonkeik stjonkstonkstonken
strijdenstrideik striidstriedstriden
strijkenstrikeik strykstrutsstrutsen
zwervenswerveik swerfswurfswurven
zwemmenswimmeik swimswomswommen
zwinden (verdwijnen)swineik swynswûnswûn
zoekensykjeik sykjesochtsocht
denkentinkeik tinktochttocht
treffentreffeik treftroftroffen
trekkentrekkeik trektrutstrutsen
duwentriuweik triuwtreautreaun
tijgen, trekkentsjenik tsjochteachtein
dwingentwingeik twingtwongtwongen
groeienwaakseik waakswoekswoeksen
wegenwageik waachwoechwoegen
wassenwaskjeik waskjewoskwosken
wakenweitsjeik weitsjewekkewekke
werpenwerpeik werpwurpwurpen
zijnwêzeik binwiewest
wijkenwikeik wykwiekwykt
wenkenwinkeik winkwonkwonken
winnenwinneik winwûnwûn
wijtenwiteik wytwietwiten
wetenwitteik witwistwitten
willenwolleik wolwoewollen
wringenwringeik wringwrongwrongen
wrijvenwriuweik wriuwwreauwreaun
wordenwurdeik wurdwaardwurden

Thús

Mei sizzen is it net te dwaan