Tiidwurden statistyk

By de gelegenheid fan it tsientûzenste tiidwurd

Aardich om te witten en om neat mei te dwaan :-]

Begjinletters fan tiidwurden

Totaal 10.000 Fryske tiidwurden mei 7.649 Nederlândske oersettingen
Fryske tiidwurden by begjinletter Nederlânske oersettingen by begjinletter

Tip: klik op 'e grafyk foar in fergrutting


Yn persintaazjes:
Friese werkwoorden per beginletter Nederlandse werkwoorden per beginletter

Regelmjittige en ûnregelmjittige tiidwurden

8.062 regelmjittige en 1.938 ûnregelmjittige tiidwurden
Regelmjittige en ûnregelmjittige tiidwurden

Tiidwurden einigjend op -je, -e en -n

5.794 tiidwurden einigje op -je, 3.971 op -e en 235 op -n
Tiidwurden einigjend op -je, -e en -n Tiidwurden einigjend op -earje, -gje, -kje, -lje, -tsje en -zje

Lingte fan tiidwurden

Fan ite (3 letters) oant û.o. polsstôkheechspringe (20 letters)
Lingte fan Fryske tiidwurden

Tip: klik op 'e grafyk foar in fergrutting

Tiidwurden mei de measte gearstalde tiidwurden

Tiidwurden mei de measte gearstalde tiidwurden Tiidwurden mei de measte gearstalde tiidwurden

Tiidwurden bywurden Tiidwurden bywurden

Lûden en bylûden

De 10.000 tiidwurden hawwe 89.128 letters: 36.492 lûden en 52.636 bylûden
Fryske lûden en bylûden Fryske lûden

Aksinttekens

2.251 tiidwurden hawwe ien of mear aksinttekens; 7.749 tiidwurden hawwe gjin aksinttekens
Tiidwurden mei en sûnder aksinttekens

Tiidwurden mei aksinttekens De meast foarkommende lûden mei aksinttekens

Synonymen

Tiidwurden synonymen

Tiidwurden synonymen Tiidwurden synonymen

Thús