Tiidwurden tegels

Tegeltsjes mei de moaiste Fryske sprekwurden en siswizen

Klik op in tegeltsje om nei it tiidwurd te springen

Mei sizzen is it net te dwaan   De hazze en de slak hawwe op deselde dei nijjier
Wat net kin, is noch nea bard   Fan frijen komt krijen   Ik bin noait te let, sy begjinne gewoan fierstente betiid
De tiid hâldt gjin skoft
In fette keuken jout in meager erfskip   Men ken de minsken it bêst as men mei har erve hat
As men jild yn 'e bûse hat, kin men oeral folk roppe   Gjin gerop en gjin geklei, op is op en wei is wei
Hûnen dy't blaffe, bite net   As it geweld begjint, hâldt it rjocht op   Dy't A seit moat ek B sizze
De moaiste appels lizze foar it finster   In frouljusrok lûkt mear as in span hynders
Dy't skriuwt, dy't bliuwt   Oant sjen, sei de bline; fan 't selde, sei de dôve   Stellene biten smeitsje 't bêst
Wa't him op glêd iis weaget, moat net eamelje as hy op syn snút falt   Twa hûnen fjochtsje om in bonke, de tredde giet der mei hinne
Nimmen kriget in wurklist foar syn libben   Fûgels mei te folle fearren fleane net heech   Ienris goeddwaan is better as twaris ûnthjitte
Doe't it keapjen yn 'e wrâld kaam, is it jaan ophâlden   Men moat it izer smeie as it hjit is
Dy't apels fart, dy't apels yt   Dy't in bulte begrypt, kin ek folle ferjaan   Beried giet foar de died
Pikerje net, it komt doch oars   Wa't wol, dy kin
Fûgels dy't heech fleane, moatte nei de grûn om te iten   Better yntiids weromgien as kwealik trochgean
As der ien hûn blaft, begjinne se allegearre   De meagerste miggen bite it fûlst   Bliuw by de grûn, dan falsto net
Hy sit op it jild as de duvel op 'e siele   Mei wiersizzen wurdt mear fertsjinne as mei wierheidsizzen
It lêste himd hat gjin bûsen
In kwea namme rint fuort as diggelfjoer   Tariede is it heale wurk   De bêste stjoerlju steane oan wâl
De man yn 'e herberch en 't wiif op besite, dat is it begjin fan kleien en kriten   Komt tiid, komt ried   Ynspraak sûnder ynsjoch jout útspraken sûnder útsjoch
Wa't in grêf dolt foar in oar, falt der sels yn   Men fangt mear miggen mei sjerp as mei jittik
Fan klinken en drinken komt hinkjen en sinken   It binne net allegear hilligen dy't faak nei tsjerke gean   Dy't lêst laket, bêst laket
Der is noch noait in brânkast efter in lykwein oan riden
Earrebarren en froulju meie graach heech nestelje   Dy't folle seit, moat folle wiermeitsje   De grutte fisken ite de lytse   Slút freonskip mei dyn buorman, mar brek it sket net ôf
Men moat gjin âlde skuon fuortsmite foar't men nije hat   Sprekken is sulver, swijen is goud   As de dieden sprekke, binne de wurden oerstallich
Wa't farre wol, moat stoarmen noedzje   As de earmoede de doar yn komt, fljocht de leafde it finster út
Elts hat genôch foar syn eigen doar te feien
Men moat net mear túch opsette as it skip drage kin   Hege wurden brekke gjin swurden   As 't net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin
In bytsje bryk is minskelyk   De tiid is uzes meielkoar
Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries   Dy't heech sjocht, stjit de teannen   Men kin in stien wol yn 'e loft smite, mar dêr leart er gjin fleanen fan
In âld man kin men wol yn 't rinnen, mar net yn ried foarbykomme   Dy't himsels rêde kin, hoecht nimmen nei de eagen te sjen
Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit
Lûd sprekken follet gjin sekken   Dy't oer in balke springt, moat oer in strie net stroffelje
De klok skyt oeren, sei de faam, as ik in frijer ha   In hûn by in bonke ken gjin freonen   It sit leaver ûnder de ko, sei de boer, as ûnder de notaris
Eigen kwea stjonkt net   Dy't wat sykje wol, kin altyd wol wat fine
Wat yn it fet is, bedjert net   Lilk wurde is minsklik, lilk bliuwe is duvelsk
Wês dysels, der binne al safolle oaren   Jild te winnen is mear nocht as jild te ervjen
Sin en wille kinne folle tille   Nei rein komt sinneskyn   Dêr't men mei útgiet, dêr moat men ek mei thúskomme
As dwaan net docht, is litten better
Dy't gjin kwea belibje wol, moat ier stjerre   Men moat libje as freonen en rekkenje as fijannen
Al wa't wend is Frysk te sprekken, hoecht him hjir net te ferbrekken   Wol it net sile, dan moat it driuwe   Neat dwaan is kwea dwaan
Men moat de minsken nimme sa't se binne en net sa't se wêze moatte   As elk op himsels past, rekket nimmen wei
It rôlet sa't it rôlje wol   De pot ferwyt de tsjettel dat er swart is   Dêr't men jin foar útjout, dêr wurdt men foar holden
Jild moat rôlje   Wat de frou graach mei, yt de man alle dagen   Al dwaande leart men
Alder wurde hat in foardiel: it ferjitten giet hieltyd better   As de foks dûmny is, mei de boer syn guozzen wol neigean
Kin net leit op 't tsjerkhôf en wol net leit derneist   In drinker siket in klinker, mar in fraat is eigenbaat

Thús