Ynfo

Op dizze side lêst oer de folgende ûnderwerpen:

Bûging regelmjittige tiidwurden

Werjefte bûging ûnregelmjittige tiidwurden

Set de Tiidwurden web-app op dyn mobyltsje

Tips foar it brûken fan dizze webside

- Tips foar it sykjen: 1. Sykwizen

- Tips foar it sykjen: 2. Dyn sykopdracht

Oer ús

Kontakt

Bûging regelmjittige tiidwurden

Werjefte bûging ûnregelmjittige tiidwurden

Set de Tiidwurden web-app op dyn mobyltsje

Tips foar it brûken fan dizze webside

- Tips foar it sykjen: 1. Sykwizen

- Tips foar it sykjen: 2. Dyn sykopdracht

Oer ús

Kontakt

Bûging regelmjittige tiidwurden

1. Regelmjittige tiidwurden einigjend op -je:

Foarbyld
Ynfinityf
harkje
Notiid
ik harkje
do harkest
hy/sy/it harket
wy/jimme/jo/sy harkje
Doetiid
ik harke
do harkest
hy/sy/it harke
wy/jimme/jo/sy harken
Mulwurd
ik haw harke

Ezelsbrechjes:

Kinsto better fisueel ûnthâlde? De kleuren jouwe deselde útgongen oan:

Ynfinityf
harkje
Notiid
ik harkje
do harkest
hy/sy/it harket
wy/jimme/jo/sy harkje
wy/jimme/jo/sy harkje
Doetiid
ik harke
do harkest
hy/sy/it harke
wy/jimme/jo/sy harken
wy/jimme/jo/sy harken
Mulwurd
ik haw harke

2. Regelmjittige tiidwurden einigjend op -e:

Foarbyld
Ynfinityf
bakke
Notiid
ik bak
do bakst
hy/sy/it bakt
wy/jimme/jo/sy bakke
Doetiid
ik bakte
do baktest
hy/sy/it bakte
wy/jimme/jo/sy bakten
Mulwurd
ik haw bakt

Ezelsbrechjes:

Kinsto better fisueel ûnthâlde? De kleuren jouwe deselde útgongen oan:

Ynfinityf
bakke
Notiid
ik bak
do bakst
hy/sy/it bakt
wy/jimme/jo/sy bakke
wy/jimme/jo/sy bakke
Doetiid
ik bakte
do baktest
hy/sy/it bakte
wy/jimme/jo/sy bakten
wy/jimme/jo/sy bakten
Mulwurd
ik haw bakt

Tip: Mear ynformaasje oer de bûging fan tiidwurden fynst yn de paadwizer a fan Frysker.

Home

Werjefte bûging ûnregelmjittige tiidwurden

Yn de tabellen mei ûnregelmjittige tiidwurden sjochst de folgjende ynformaasje:

Tabel mei ûnregelmjittich tiidwurd

Yn dy tabellen jildt hy ek foar sy en it. En wy jildt ek foar jimme, jo en sy.

Home

Set de Tiidwurden web-app op dyn mobyltsje

Kinst in web-app meitsje fan tiidwurden.frl. Dêrmei krijst in ikoantsje fan de webside op it startskerm fan dyn smartphone of tablet en wurket de webside lykas in app:

iPhone iPad     Android
Tiidwurden.frl as web-app op in iPhone en op in Android smartphone
(klik op 'e ôfbylding foar in fergrutting)

Home

Tips foar it brûken fan dizze webside

Home

De Home-side mei de Fryske en Nederlânske alfabetten is it begjinpunt fan sykjen. Om it maklik te meitsjen stean op alle siden ikoantsjes fan Home, sa bist samar werom by it begjin.
Krekt as by de measte websides, kinst ek boppe-oan alle siden op it logo fan Fryske tiidwurden klikke om by Home werom te kommen.


Byld Kinst de tekst net goed lêze? Klik dan boppe-oan de side op Byld en kies in oare lettergrutte en/of eftergrûnkleur.


By guon tiidwurden hinget de betsjutting ôf fan 'e klam. De klam wurdt yn dy gefallen werjûn troch fet printe tekst. Bygelyks "foarsizze" en "foarsizze" (sjoch by sizze).


De webside is frij fan advertinsjes en der wurde ek gjin cookies fan Facebook, Google of oare kommersjele bedriuwen pleatst. Kinst dus mei in gerêst hert surfe.


Kinst de ynformaasje op dizze webside sels brûke, mei oaren diele, yn b.g. in kursus brûke of op in oare wize benutte om kennis fan de Fryske taal te fergrutsjen. Brûk dêrby de webside of neam tiidwurden.frl as boarne.

Tips foar it sykjen: 1. Sykwizen

De tiidwurden steane yn in tabel mei twa kolommen en in protte rigels:

Yn it sykfjild boppe de tabel kinst in sykopdracht type.
Sykje

De standert sykwize brûkt de folsleine rigel
As de tekst yn dyn sykopdracht foarkomt op in rigel (yn de kolom links en/of de kolom rjochts), dan sjochst dy rigel yn it sykresultaat. Dizze standert sykwize brûkt dus de folsleine rigel om 'e sykopdracht te finen.

Foarbyld: Ast sikest op "hark" op 'e side Alle tiidwurden: Frysk - Nederlânsk, dan finst dizze resultaten:

beharkjebeluisteren
harkjeluisteren
oanklauweaanharken
riuwjeharken

Oare sykwizen

Op 'e siden mei Alle tiidwurden: Frysk - Nederlânsk en Alle tiidwurden: Nederlânsk - Frysk kinst in oare sykwyze kieze fia it ikoantsje mei it fergrutglês en de plus:

Wolst it útprobearje? Klik op ien fan dizze knoppen foar Frysk - Nederlândsk:
Folsleine rigel Kolom links Kolom links begjinnend mei...

Of klik op ien fan 'e knoppen foar Nederlândsk - Frysk :
Folsleine rigel Kolom links Kolom links begjinnend mei...

Home

Tips foar it sykjen: 2. Dyn sykopdracht

Sykje Yn it sykfjild kinst in lûd sûnder aksintteken type. Bygelyks: "halde" jout ek "hâlde".

Kinst ek ferskate stikjes tekst yn 'e sykopdracht brûke. B.g. ast "fer earje" typst, dan krijst alle rigels mei "fer" en "earje".

Home

Oer ús

De webside Fryske tiidwurden wurdt makke troch de folgende leafhawwers fan de Fryske taal:

Els Els Zijlstra-Zijlstra, redaksjelid
Berne yn Hoorn. Wennet yn Oerterp. Hat trije bern en fjouwer beppesizzers. Aktyf as learkrêft oan de Librije op 'e Gerdyk. Dêrneist is sy lesjouwer by de Afûk. As skoalstiper by Semko komt sy by ferskate skoallen om it Frysk te stypjen. De Fryske taal hat sy heech yn it findel stean. Aldus Els: 'dizze side is absolút in ferriking foar de taal'.

Klaas Klaas Hoekstra, redaksjelid
Berne yn de súdwesthoeke fan Fryslân. Omtrint 40 jier les jûn oan 1000 bern op 4 ferskillende basisskoallen yn Woerden en Drachten. Dernjonken hat hy as twadde "hobby" 1000 wedstriden laat as skiedsrjochter fan de KNVB - noord. No spilet er jeu de boules en biljarte yn de gâns frije tiid.

Henk Henk Schaap, websidemakker
Henk hat in ICT-eftergrûn en oan in soad projekten yn ferskate lannen wurke. No rjochtet er him op it helpen fan partikulieren mei de útdagingen fan de digitale maatskippij. Hy is berne yn West-Fryslân en wennet sûnt koart yn Fryslân. Om 'e Fryske taal better te learen komme de tiidwurden op dizze webside goed fan pas.

Home

Kontakt

Kinst ús berikke fia e-mailadres tiidwurden@gmail.com.

Home

Tegel