Ynfo

Op dizze side lêst oer de folgende ûnderwerpen:

Bûging regelmjittige tiidwurden

Algemiene bûgingsregels

Werjefte fan bûgingen

Set de Tiidwurden web-app op dyn mobyltsje

Tips foar it brûken fan dizze webstee

- Tips foar it sykjen: 1. Sykwizen

- Tips foar it sykjen: 2. Dyn sykopdracht

Oer ús

Kontakt

Bûging regelmjittige tiidwurden

Algemiene bûgingsregels

Werjefte fan bûgingen

Set de Tiidwurden web-app op dyn mobyltsje

Tips foar it brûken fan dizze webstee

- Tips foar it sykjen: 1. Sykwizen

- Tips foar it sykjen: 2. Dyn sykopdracht

Oer ús

Kontakt

Bûging regelmjittige tiidwurden

■ Regelmjittige tiidwurden einigjend op -je

Foarbyld
Ynfinityf
harkje
Notiid
ik harkje
do harkest
hy/sy/it harket
wy/jimme/jo/sy harkje
Doetiid
ik harke
do harkest
hy/sy/it harke
wy/jimme/jo/sy harken
Mulwurd
ik haw harke

Ezelsbrechjes:

Kinsto better fisueel ûnthâlde? De kleuren jouwe deselde útgongen oan:

Ynfinityf
harkje
Notiid
ik harkje
do harkest
hy/sy/it harket
wy/jimme/jo/sy harkje
wy/jimme/jo/sy harkje
Doetiid
ik harke
do harkest
hy/sy/it harke
wy/jimme/jo/sy harken
wy/jimme/jo/sy harken
Mulwurd
ik haw harke

Tip: Sjoch ek de algemiene bûgingsregels.

■ Regelmjittige tiidwurden einigjend op -e

Foarbyld
Ynfinityf
bakke
Notiid
ik bak
do bakst
hy/sy/it bakt
wy/jimme/jo/sy bakke
Doetiid
ik bakte
do baktest
hy/sy/it bakte
wy/jimme/jo/sy bakten
Mulwurd
ik haw bakt

Ezelsbrechjes:

Kinsto better fisueel ûnthâlde? De kleuren jouwe deselde útgongen oan:

Ynfinityf
bakke
Notiid
ik bak
do bakst
hy/sy/it bakt
wy/jimme/jo/sy bakke
wy/jimme/jo/sy bakke
Doetiid
ik bakte
do baktest
hy/sy/it bakte
wy/jimme/jo/sy bakten
wy/jimme/jo/sy bakten
Mulwurd
ik haw bakt

Tip: Sjoch ek de algemiene bûgingsregels.

Thús

Algemiene bûgingsregels

Yn 'e Paadwizer fan Frysker a fynst algemiene regels foar de bûging fan tiidwurden. Hjirûnder steane foarbylden fan dizze regels (klik op 'e plus + om 'e bûgingen te sjen).

■ Einlûdferskerping

In lûd oan it ein fan in bûging wurdt ferskerpe by:

Foarbylden:

beve - beven
ik beef
do beefst
hy beeft
wy beve
ik beefde
do beefdest
hy beefde
wy beefden
ik haw beefd
drave - draven, hollen, rennen
ik draaf
do draafst
hy draaft
wy drave
ik draafde
do draafdest
hy draafde
wy draafden
ik haw draafd
gnuve - gluren, loeren
ik gnúf
do gnúfst
hy gnúft
wy gnuve
ik gnúfde
do gnúfdest
hy gnúfde
wy gnúfden
ik haw gnúfd
knieze - kneuzen
ik knies
do kniest
hy kniest
wy knieze
ik kniesde
do kniesdest
hy kniesde
wy kniesden
ik haw kniesd
prûze - prakken
ik prûs
do prûst
hy prûst
wy prûze
ik prûsde
do prûsdest
hy prûsde
wy prûsden
ik haw prûsd
raze - razen, schreeuwen
ik raas
do raast
hy raast
wy raze
ik raasde
do raasdest
hy raasde
wy raasden
ik haw raasd
bewege - bewegen
ik beweech
do beweechst
hy beweecht
wy bewege
ik beweegde
do beweegdest
hy beweegde
wy beweegden
ik haw beweegd
bûge - buigen
ik bûch
do bûchst
hy bûcht
wy bûge
ik bûgde
do bûgdest
hy bûgde
wy bûgden
ik haw bûgd
doge - deugen
ik dooch
do doochst
hy doocht
wy doge
ik doogde
do doogdest
hy doogde
wy doogden
ik haw doogd

■ Ferdûbeling fan bylûdtekens

Om lêsbetizing tefoaren te kommen, wurde bylûdtekens yn guon gefallen (sjoch hjir a) ferdûbele.

Foarbylden:

bedarje - bedaren
ik bedarje
do bedarrest
hy bedarret
wy bedarje
ik bedarre
do bedarrest
hy bedarre
wy bedarren
ik haw bedarre
gnodzje - knabbelen, knagen
ik gnodzje
do gnoddest
hy gnoddet
wy gnodzje
ik gnodde
do gnoddest
hy gnodde
wy gnodden
ik haw gnodde
silje - zeven
ik silje
do sillest
hy sillet
wy silje
ik sille
do sillest
hy sille
wy sillen
ik haw sille
balje - ballen
ik balje
do ballest
hy ballet
wy balje
ik balle
do ballest
hy balle
wy ballen
ik haw balle
duorje - duren
ik duorje
do duorrest
hy duorret
wy duorje
ik duorre
do duorrest
hy duorre
wy duorren
ik haw duorre
kuolje - koelen
ik kuolje
do kuollest
hy kuollet
wy kuolje
ik kuolle
do kuollest
hy kuolle
wy kuollen
ik haw kuolle

■ Ferinkeling fan lûdtekens

Ferinkeling fan lûdtekens komt foar by de lange lûden a, e, i en o.

Foarbylden:

aazje - azen
ik aazje
do azest
hy azet
wy aazje
ik aze
do azest
hy aze
wy azen
ik haw aze
laapje - lappen
ik laapje
do lapest
hy lapet
wy laapje
ik lape
do lapest
hy lape
wy lapen
ik haw lape
waarje - rondwaren, weren
ik waarje
do warest
hy waret
wy waarje
ik ware
do warest
hy ware
wy waren
ik haw ware
ferheelje - verhelen
ik ferheelje
do ferhelest
hy ferhelet
wy ferheelje
ik ferhele
do ferhelest
hy ferhele
wy ferhelen
ik haw ferhele
freegje - vragen
ik freegje
do fregest
hy freget
wy freegje
ik frege
do fregest
hy frege
wy fregen
ik haw frege
smeekje - smeken
ik smeekje
do smekest
hy smeket
wy smeekje
ik smeke
do smekest
hy smeke
wy smeken
ik haw smeke
bedriigje - bedreigen, belagen
ik bedriigje
do bedrigest
hy bedriget
wy bedriigje
ik bedrige
do bedrigest
hy bedrige
wy bedrigen
ik haw bedrige
fergriizje - vergrijzen
ik fergriizje
do fergrizest
hy fergrizet
wy fergriizje
ik fergrize
do fergrizest
hy fergrize
wy fergrizen
ik haw fergrize
piipje - fluiten, piepen
ik piipje
do pipest
hy pipet
wy piipje
ik pipe
do pipest
hy pipe
wy pipen
ik haw pipe
knoopje - knopen
ik knoopje
do knopest
hy knopet
wy knoopje
ik knope
do knopest
hy knope
wy knopen
ik haw knope
loovje - loven, prijzen
ik loovje
do lovest
hy lovet
wy loovje
ik love
do lovest
hy love
wy loven
ik haw love
wanhoopje - wanhopen
ik wanhoopje
do wanhopest
hy wanhopet
wy wanhoopje
ik wanhope
do wanhopest
hy wanhope
wy wanhopen
ik haw wanhope

■ Feroaring fan lûdtekens

Feroaring fan lûdtekens docht him foar by de koarte lûden i en u.

Foarbylden:

hise - hijsen
ik hys
do hyst
hy hyst
wy hise
ik hyste
do hystest
hy hyste
wy hysten
ik haw hyst
kwine - kwijnen
ik kwyn
do kwynst
hy kwynt
wy kwine
ik kwynde
do kwyndest
hy kwynde
wy kwynden
ik haw kwynd
sile - zeilen
ik syl
do sylst
hy sylt
wy sile
ik sylde
do syldest
hy sylde
wy sylden
ik haw syld
húnje - honen
ik húnje
do hunest
hy hunet
wy húnje
ik hune
do hunest
hy hune
wy hunen
ik haw hune
snuve - snuiven
ik snúf
do snúfst
hy snúft
wy snuve
ik snúfde
do snúfdest
hy snúfde
wy snúfden
ik haw snúfd
strune - struinen
ik strún
do strúnst
hy strúnt
wy strune
ik strúnde
do strúndest
hy strúnde
wy strúnden
ik haw strúnd

Thús

Werjefte fan bûgingen

Yn 'e panielen mei tiidwurden sjochst de folgjende ynformaasje:

Yn 'e panielen jildt hy ek foar sy en it. En wy jildt ek foar jimme, jo en sy.

Foarbylden:
Paniel mei in regelmjittich tiidwurd     Paniel mei in ûnregelmjittich tiidwurd

Panielen mei tiidwurden skodzje en sjen
(klik op in paniel foar in fergrutting)

Thús

Set de Tiidwurden web-app op dyn mobyltsje

Kinst in web-app meitsje fan tiidwurden.frl. Dêrmei krijst in ikoantsje fan de webstee op it startskerm fan dyn smartphone of tablet en wurket de webstee lykas in app:

iPhone iPad web-app     Android web-app

Tiidwurden.frl as web-app op in iPhone en op in Android smartphone
(klik op in ôfbylding foar in fergrutting)

Thús

Tips foar it brûken fan dizze webstee

Thús

De Thús-side mei de Fryske en Nederlânske alfabetten is it begjinpunt fan sykjen. Om it maklik te meitsjen stean op alle siden ikoantsjes fan Thús, sa bist samar werom by it begjin.
Krekt as by de measte websteeën, kinst ek boppe-oan alle siden op it logo fan Fryske tiidwurden klikke om by Thús werom te kommen.


Byld Kinst de tekst net goed lêze? Klik dan boppe-oan 'e side op Byld en kies in oare lettergrutte en/of eftergrûnkleur.


By guon tiidwurden hinget de betsjutting ôf fan 'e klam. De klam wurdt yn dy gefallen werjûn troch fet printe tekst. Bygelyks "foarsizze" en "foarsizze" (sjoch by sizze).


De webstee is frij fan advertinsjes en der wurde ek gjin cookies fan Facebook, Google of oare kommersjele bedriuwen pleatst. Kinst dus mei in gerêst hert surfe.


Kinst de ynformaasje op dizze webstee sels brûke, mei oaren diele, yn b.g. in kursus brûke of op in oare wize benutte om kennis fan 'e Fryske taal te fergrutsjen. Brûk dêrby de webstee of neam tiidwurden.frl as boarne.

Tips foar it sykjen: 1. Sykwizen

De tiidwurden steane yn in tabel mei twa kolommen en in protte rigels:

Yn it sykfjild boppe de tabel kinst in sykopdracht type.
Sykje

De standert sykwize brûkt de folsleine rigel
As de tekst yn dyn sykopdracht foarkomt op in rigel (yn 'e kolom links en/of de kolom rjochts), dan sjochst dy rigel yn it sykresultaat. Dizze standert sykwize brûkt dus de folsleine rigel om 'e sykopdracht te finen.

Foarbyld: Ast sikest op "hark" op 'e side Alle tiidwurden: Frysk - Nederlânsk, dan finst dizze resultaten:

beharkjebeluisteren
harkjeluisteren
oanklauweaanharken
riuwjeharken

Oare sykwizen

Op 'e siden mei Alle tiidwurden: Frysk - Nederlânsk en Alle tiidwurden: Nederlânsk - Frysk kinst in oare sykwyze kieze fia it ikoantsje mei it fergrutglês en de plus:

Wolst it útprobearje? Klik op ien fan dizze knoppen foar Frysk - Nederlândsk:
Folsleine rigel Kolom links Kolom links begjinnend mei...

Of klik op ien fan 'e knoppen foar Nederlândsk - Frysk :
Folsleine rigel Kolom links Kolom links begjinnend mei...

Thús

Tips foar it sykjen: 2. Dyn sykopdracht

Thús

Oer ús

De webstee Fryske tiidwurden wurdt makke troch de folgende leafhawwers fan 'e Fryske taal:

Els Els Zijlstra-Zijlstra, redaksjelid
Berne yn Hoorn. Wennet yn Oerterp. Hat trije bern en fjouwer beppesizzers. Aktyf as learkrêft oan 'e Librije op 'e Gerdyk. Dêrneist is sy lesjouwer by de Afûk. As skoalstiper by Semko komt sy by ferskate skoallen om it Frysk te stypjen. De Fryske taal hat sy heech yn it findel stean. Aldus Els: 'dizze side is absolút in ferriking foar de taal'.

Klaas Klaas Hoekstra, redaksjelid
Berne yn 'e súdwesthoeke fan Fryslân. Omtrint 40 jier les jûn oan 1000 bern op 4 ferskillende basisskoallen yn Woerden en Drachten. Dernjonken hat hy as twadde "hobby" 1000 wedstriden laat as skiedsrjochter fan 'e KNVB - noord. No spilet er jeu de boules en biljarte yn de gâns frije tiid.

Henk Henk Schaap, websteemakker
Henk hat in ICT-eftergrûn en oan in soad projekten yn ferskate lannen wurke. No rjochtet er him op it helpen fan partikulieren mei de útdagingen fan 'e digitale maatskippij. Hy is berne yn West-Fryslân en wennet sûnt koart yn Fryslân. Om 'e Fryske taal better te learen komme de tiidwurden op dizze webstee goed fan pas.

Thús

Kontakt

Kinst ús berikke fia e-mailadres tiidwurden@gmail.com.

Thús

De hazze en de slak hawwe op deselde dei nijjier